english Priroda > Biljni svijet > Zaštićene, ugrožene, endemske biljke na Medvednici
početna stranica
kako nas pronaći?
novosti
cjenik aktivnosti
znanstveni i stručni radovi
igre i zabava
opasnosti u šumi
mediji
foto galerija - PP Medvednica
video galerija
panorame
naši sponzori
korisni linkovi
prognoza vremena
kontakt

mapa weba
  Upravljanje ParkomKulturna baštinaPonuda ParkaEdukacija
biljni svijetživotinjski svijetgeologijavodeklima
 

Zaštićene, endemske, ugrožene biljke na Medvednici

NAZAD

Na Medvednici nalazimo 268 zakonom zaštićenih biljnih vrsta, 14 endemskih i nekoliko kategorija ugroženih biljnih vrsta

ZAŠTIĆENE
ENDEMSKE
UGROŽENE
ZAŠTIĆENE VRSTE

Prema Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06) proglašavaju se "strogo zaštićene" i "zaštićene" divlje svojte na temelju Crvenih popisa ugroženih vrsta životinja, biljaka i gljiva Republike Hrvatske, stručne procjene Državnog zavoda za zaštitu prirode te obveza preuzetih međunarodnim sporazumima.

Na Medvednici dolazi 115 strogo zaštićenih i 153 zaštićenih zavičajnih biljnih svojti. Cijeli popis možete pronaći ovdje, a neke od njih su prikazane ispod.

* - nepoznat lokalitet
** - dvojbeno da li uopće postoje na području parka


STROGO ZAŠTIĆENE ZAVIČAJNE SVOJTE


Ilex aquifolium L . - božikovina


•  Cvjeta u V. i VI. mj.
•  Može doživjeti i do 300 godina
•  bukove i bukovo - jelove šume


Taxus baccata L. tisa


•  Cvate u III. i IV. mj.
•  U tamnim šumama bukve i jele ali i u zajednici s lipom ili drugom drvenastom vrstom


Lilium carniolicum Bernh. Ex Koch kranjski ljiljan


•  Cvate u V. i VI. mj.
•  Brdske livade, šikare i svijetle šume


Lilium martagon L. ljiljan zlatan, zlatoglavi lijer, turska čalma


•  Cvate u VI. i VII. mj.
•  Na skrovitim šumskim čistinama, uz rub šume među grmljem


* Gentiana acaulis L. – Kohov srčanik, Kohova sirištara


•  Cvate u (VI.), VII., VIII. mjesecu
•  Na pretplaninskim i planinskim travnjacima


** Betula pubescens Ehrh. – cretna breza


•  Cvate u IV. i V. mj.
•  Biljka svjetla


** Daphne blagayana Freyer blagajev likovac, maslinica


•  Cvate u IV. mj.
•  Šume hrasta medunca i crnog graba


ZAŠTIĆENE ZAVIČAJNE SVOJTE


Daphne laureola L. – lovorasti likovac, lovorčica


•  Cvate u II. III. i IV. mj.
•  Mezofilne gorske bukove šume, ali zalazi i u termofilno područje crnog i bijelog graba, te u termofilne listopadne šume


Ruscus hypoglossum L. širokolisna veprina


•  Cvate u IV. i V. mj., bobe dozrijevaju u VIII. i IX. mj., ostaju na biljci cijele zime
•  U sastavu mezofilnih, gorskih, bukovih, ali i u termofilnim šumama


Doronicum orientale Hoffm. (syn. D. caucasicum Bieb.) kavkaski divokozjak


•  Cvate u IV. – V. mj.
•  brdska bukova šuma


Eranthis hiemalis (L.) Salisb. – rana ozimica


•  Cvate krajem zime i na početku proljeća
•  U sastavu različitih tipova šumske vegetacije


Primula auricula L. alpski jaglac


•  Cvate u rano proljeće
•  Alpski florni element


* Scopolia carniolica Jacq. – kranjski bijeli bun


•  Cvate u IV. i V. mj.
•  Vlažne i sjenovite šume
•  Optimalne životne uvjete nalazi na humusnom vapnenačkom tlu u pojasu bukovih šuma
ENDEMSKE VRSTE

Unutar područja Parka prirode Medvednica sve zabilježene endemske vrste su nalaze se u kategoriji endema i subendema:

ENDEMI - svojte koje imaju centar rasprostranjenosti u Hrvatskoj, a manjim dijelom dolaze i u jednoj ili nekoliko zemalja s kojima Hrvatska neposredno graniči

SUBENDEMI – svojte koje imaju centar rasprostranjenosti u jednoj ili nekoliko zemalja s kojima Hrvatska neposredno graniči, a jednim svojim djelom dolaze i u Hrvatskoj.

 

Achillea virescens (Fenzl) Heimerl - zelenkasti stolisnik
Cardamine kitaibelii Becherer - višelisnata režuha
Cardamine waldsteinii Dyer - trolisna režuha
Corydalis acaulis (Wulfen) Pers. - bijela šupaljka
Dianthus ferrugineus Miller ssp. Liburnicus (Bartl.) Tutin - liburnijski karanfil
Dianthus giganteus D' Urv ssp. croaticus (Borbás) Tutin - hrvatski karanfil
Euphrasia illyrica Wettst. - ilirska očanica
Helleborus atrorubens Waldst. et Kit. - tamnocrveni kukurijek
Helleborus niger L. ssp. macranthus (Freyn) Schiffner - velecvjetni kukurijek
Iris croatica Horvat et Horvat M. - hrvatska perunika
Onosma echioides L. - oštrika šćetinasta
Onosma javorkae Simonk. - rumenjača
Peucedanum coriaceum Rchb. - kožasta pukovica , kožasti smudnjak
Sesleria tenuifolia Schrad. ssp. kalnikensis (Jav.) Deyl - uskolisna šašika

UGROŽENE VRSTE

Kategorije ugroženosti načinjene prema kriterijima Svjetske udruge za zaštitu prirode (IUCN) su:

•  Globalno izumrle (Extinct, EX)
•  Regionalno izumrle (Regionally Extinct, RE)
•  Kritično ugrožene (Critically Endangered, CR) (izuzetno visoki rizik od izumiranja)
•  Ugrožene (Endangered, EN) (vrlo visok rizik od izumiranja)
•  Osjetljive (Vulnerable, VU) (visoki rizik od izumiranja)
•  Niskorizične (Near Threatened, NT) (nisu pred izumiranjem ali bi uskoro mogle biti)
•  nedovoljno poznate svojte (Data deficient, DD) (nedovoljno poznate da bi se procjena rizičnosti od izumiranja mogla provesti)

Osnovna shema omogućuje da se sve svojte smjeste tijekom postupka procjene ugroženosti u odgovarajuću kategoriju ugroženosti. Smještaj svojte u višoj kategoriji podrazumijeva da je izložena većem riziku od izumiranja. Očekuje se da će veći broj svojta upisanih u višim kategorijama u odnosu na one u navedene u nižim kategorijama (bez adekvatnih mjera zaštite) tijekom određenog razdoblja izumrijeti. Ugroženim se smatraju svojte koje su smještene u jednu od tri slijedeće kategorije: Kritično ugrožene, Ugrožene i Osjetljive. Te tri kategorije, kao i kategorija Regionalno izumrlih, uvrštene su u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske (Ministarstvo kulture RH, Državni zavod za zaštitu prirode, 2005. god.)

Popis vrsta iz Crvene knjige zabilježenih unutar granica Parka prirode Medvednica:


* dvojbeni navod iz literature


KRITIČNO UGROŽENE (CR)

Anemone sylvestris L. - velika šumarica
*Betula pubescens Ehrh. - cretna breza, briza
*Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. - sivkasta gladica
*Myricaria germanica (L.) Desv. - kebrač
*Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert - sapunika crljena
*Ventenata dubia (Leers) Coss. - nježni bodljozub

 

UGROŽENE (EN)

Adonis aestivalis L. - ljetni gorocvijet
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.- jednožilna žuška
Carex divisa Huds. - razdijeljeni šaš
Carex echinata Murray - zvjezdasti šaš
*Carex flava L. - žuti šaš
Carex nigra (L.) Reichard - crni šaš
*Carex serotina Mérat - crni šaš
*Dactylorhiza incarnata (L.) Soó - kukuljičasti kaćun
Dactylorhiza majalis (Rchb) P. F. Hunte t Summerh - širokolisni kaćun
Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. - jajolika jezernica
Eriophorum latifolium Hoppe - širokolisna suhoperka
Gentiana pneumonanthe L. - plućni srčanik, plućna sirištara
Hibiscus trionum L. - vršača sljezolika
Ophrys apifera Huds. - pčelina kokica
Rhinanthus rumelicus Velen. - žljezdasti šuškavac

 

OSJETLJIVE (VU)

*Alopecurus aequalis Sobol. - crvenožuti repak
*Alopecurus geniculatus L. - koljenčasti repak
*Alopecurus rendlei Eig. - mješinasti repak
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek - Halerova gušarka
*Carex panicea L. - prosasti šaš
*Carex riparia Curtis - obalni šaš
*Cyperus flavescens L. - žućkasti oštrik
Cyperus fuscus L. - smeđi šilj
*Daphne blagayana Freyer - Blagajev likovac
Dianthus giganteus D' Urv ssp. Croaticus (Borbás) Tutin - hrvatski karanfil
*Equisetum hyemale L. - zimska preslica
Glyceria fluitans (L.) R.Br. - plivajuća pirevina
Glyceria plicata (Fr.) Fr. - naborana pirevina
Helleborus niger L. ssp. macranthus (Freyn) Schiffner - velecvjetni kukurijek
Ilex aquifolium L. - božikovina
Iris croatica Horvat et Horvat M. - hrvatska perunika
Lilium carniolicum Bernh. ex Koch - kranjski ljiljan
Lilium martagon L. - ljiljan zlatan
Ophrys fuciflora Haller - bumbarova kokica
Ophrys fusca Link - smeđa kokica
Ophrys insectifera L. - muhina kokica
Ophrys sphegodes Mill. - kokica paučica
Orchis coriophora L. - kožasti kaćun
Orchis pallens L. - bljedoliki kaćun
Orchis purpurea Huds. - grimizni kaćun
Orchis simia Lam. - majmunov kaćun
Orchis tridentata Scop. - trozubi kaćun
Orchis ustulata L. - crnocrveni kaćun
Platanthera bifolia (L.) Rich. - mirisavi dvolist
Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. - širokolisni Salamunov pečat
Taxus baccata L. - tisa
Trifolium pannonicum Jacq. - panonska djetelina 

 

REGIONALNO IZUMRLE (RE)

Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Br. ex Koch- perolisni mjesečinac

 

Cuscuta epilinum Weihe - lanova vilina kosaNa vrh stranica
 
design: eko-info studio
JU Parka prirode Medvednica, Bliznec b.b., Zagreb 10000, Hrvatska
tel: 01/4586-317, fax: 01/4586-318, info@pp-medvednica.hr