Novosti

NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove „Park prirode Medvednica“

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavak 6. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13) te članka 14. stavka 1. podstavak 6. i članka 26. stavka 1. Statuta Javne ustanove „Park prirode Medvednica“, Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Medvednica“ na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja (KLASA 612-07/17-01/48, URBROJ 251-510-03-17-05, od 8. ožujka 2017. godine), raspisuje

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove „Park prirode Medvednica“

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja,

– najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja treba priložiti:

– životopis,

– plan rada i razvoja ustanove za vrijeme trajanja mandata,

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili drugi vjerodostojni dokaz),

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama (izvornik),

– preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– preslik domovnice ili osobne iskaznice.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar zaštite okoliša i energetike na mandat od četiri (4) godine i može ponovno biti izabran. Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O imenovanju ravnatelja/ice kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj poslati na adresu: Javna ustanova „Park prirode Medvednica“, 10000 Zagreb, Bliznec 70, s naznakom: „Ne otvarati – natječaj za izbor ravnatelja/icu Javne ustanove „Park prirode Medvednica“.

Javna ustanova „Park prirode Medvednica“

KLASA 612-07/17-01/70

URBROJ 251-510-03-17-01

Predstavljanje mobilne aplikacije “Parkovi Hrvatske” na Medvedgradu

Mobilna aplikacija “Parkovi Hrvatske” razvijena u suradnji Ministarstva zaštite okoliša i energetike te UNDP-ovog projekta „Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja – PARCS“, posjetiteljima služi kao interaktivni vodič kroz 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode u Hrvatskoj.

Riječ je o prvoj mobilnoj aplikaciji u Hrvatskoj koja koristi najnoviju beacon tehnologiju koja uz pomoć bežične razmjene podataka (bluetootha) pojačava doživljaj posjeta bilo kojem od 19 parkova, obavještavajući korisnike o zanimljivim lokacijama i atrakcijama u njihovoj blizini.

Aplikacija uz interaktivnu kartu uključuje važne servisne informacije te zanimljive činjenice i dodatne multimedijske sadržaje o svakoj atrakciji u parku, a ujedno omogućava podjelu doživljaja s ostalim korisnicima.

„Zaštićena priroda, a posebno naših 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode, najjači je hrvatski brend, što potvrđuje i više od 3,5 milijuna posjetitelja samo u prošloj godini. Svi su oni sa sobom ponijeli prekrasne slike i doživljaje, a na nama je da ih u buduće informiramo i educiramo o važnosti očuvane prirode. Upravo zato su naši napori  usmjereni prema planovima upravljanja područjima Natura 2000,  ulaganjima u istraživanja, ali i razvoju posjetiteljske infrastrukture u parkovima za što imamo na raspolaganju gotovo 800 milijuna kuna EU sredstava“, izjavio je Igor Kreitmeyer, pomoćnik ministra Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Mobilna aplikacija Parkovi Hrvatske besplatno je dostupna korisnicima pametnih telefona i tableta na operacijskim sustavima iOS i Android, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Više informacija dostupno je na www.parkovihrvatske.hr #ParkoviHrvatske #ParksOfCroatia

Parkovi Hrvatske na sajmu Place2Go

Posjetitelji međunarodnog sajma turizma Place2Go, koji će se održati od 17. do 19. ožujka u Areni Zagreb, i ove će godine moći uživati u ljepotama hrvatskih zaštićenih područja.

Place2Go_

Na interaktivnom štandu brenda Parkovi Hrvatske 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode predstavit će svoje  vrijednosti, programe i atrakcije, a njihovi djelatnici posjetitelje će podsjetiti na važnost očuvanja prirode.

Brend Parkovi Hrvatske pokrenut je 2014. godine s ciljem promocije svih hrvatskih nacionalnih i parkova prirode, koji su najprepoznatljivija i najposjećenija nacionalna zaštićena područja. Uz to, parkovi su i glavni stupovi očuvanja prirode i bioraznolikosti, pametnog korištenja i održivog razvoja dragocjenih prirodnih resursa te su nositelji ekonomskog razvoja lokalnih područja u kojima se nalaze.

Place2Go__

Do sada su u okviru brenda Parkovi Hrvatske pokrenuti webportal www.parkovihrvatske.hr te profili na društvenim mrežama Facebook i Instagram, a uskoro će biti dostupna i mobilna aplikacija kao i mogućnost kupnje ulaznica za parkove putem webshopa.

Više informacija o međunarodnom sajmu turizma Place2Go dostupno je na www.place2go.org

Vidimo se u Areni Zagreb od 17. do 19. ožujka.

Otvaranje Medvedgrada 04.03.2017.

Dragi posjetitelji u subotu u 10:00 sati Medvedgrad otvara svoja vrata za posjećivanje.

Radno vrijeme u ožujku – vikendom od 10:00 do 18:00 h.

Od 01.04.2017.  – svaki dan osim ponedjeljkom od 11:00 do 19:00 h.

Medvedgrad-(39)

Odluka o poništenju javnog natječaja

ponistenje_natjecaja

Info centar Bliznec zimsko radno vrijeme

Dragi posjetitelji zbog tehničkog kvara info centar Bliznec biti će zatvoren do kraja siječnja. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

Medvedgrad i Info centar Bliznec – blagdansko radno vrijeme

Tijekom Božićnih i Novogodišnjih blagdana (24.12. do  26.12.2016.,  vikend 30.12.2016. i 01.01.2017. te od 06. do 08.01.2017. Info centar Bliznec bit će zatvoren za posjećivanje.

Važna napomena: Medvedgrad je od 19.12.2016. zatvoren za posjećivanje do početka nove sezone.

Želimo vam ugodne Božićne i Novogodišnje blagdane i svako dobro u godini novoj.

Sretan Božić i uspješnu 2017. godinu žele vam djelatnici Parka prirode Medvednica

cestitka_medvednica

NATJEČAJ za radno mjesto Viši stručni savjetnik-geograf – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Na temelju članka 134. i 207. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), članka 14. Statuta Javne ustanove „Park prirode Medvednica“ i članka 19. Pravilnika o radu Javne ustanove „Park prirode Medvednica“, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: 112-01/14-01/04, URBROJ: 517-03-1-1-16-491, od 18. kolovoza 2016.), Upravno vijeće Javne ustanove „Parka prirode Medvednica“ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto Viši stručni savjetnik-geograf – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme,

        do povratka privremeno nenazočne radnice s posvojiteljskog i/ili roditeljskog dopusta 

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij -magistar/magistra geografije ili magistar/magistra edukacije geografije
 • 10 godina radnog iskustva na poslovima struke,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja o stručnoj spremi)
 • dokaz o radnom stažu u struci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama (izvornik).

Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08., 125/11., 20/12., 138/12.), na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi, te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova „Park prirode Medvednica“, Bliznec 70., 10000 Zagreb, s naznakom:

„Za natječaj – Viši stručni savjetnik-geograf- na određeno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašeno radno mjesto i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i/ili razgovorom.  Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano u zakonskom roku.

Javna ustanova „Park prirode Medvednica“, Zagreb

 KLASA: 112-03/16-01/05, URBROJ: 251-510-03-16-01

O D L U K A O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

KLASA: 112-03/16-01/03, URBROJ: 251-510-03-16-04, Zagreb, 10. studeni 2016. godine

Javna ustanova „Park prirode Medvednica“ objavljuje O D L U K U O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Poništava se postupak javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme u Javnoj ustanovi “Park prirode Medvednica“  objavljenom u Narodnim novinama broj 88/16 od 30. rujna 2016. godine i ispravak natječaja objavljenom u Narodnim novinama broj 90/16 od 7. listopada 2016. godine, za radno mjesto: –  viši stručni savjetnik-geograf – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne radnice s posvojiteljskog i/ili roditeljskog dopusta.