NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove „Park prirode Medvednica“

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavak 6. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13) te članka 14. stavka 1. podstavak 6. i članka 26. stavka 1. Statuta Javne ustanove „Park prirode Medvednica“, Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Medvednica“ na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja (KLASA 612-07/17-01/48, URBROJ 251-510-03-17-05, od 8. ožujka 2017. godine), raspisuje

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove „Park prirode Medvednica“

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja,

– najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja treba priložiti:

– životopis,

– plan rada i razvoja ustanove za vrijeme trajanja mandata,

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili drugi vjerodostojni dokaz),

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama (izvornik),

– preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– preslik domovnice ili osobne iskaznice.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar zaštite okoliša i energetike na mandat od četiri (4) godine i može ponovno biti izabran. Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O imenovanju ravnatelja/ice kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj poslati na adresu: Javna ustanova „Park prirode Medvednica“, 10000 Zagreb, Bliznec 70, s naznakom: „Ne otvarati – natječaj za izbor ravnatelja/icu Javne ustanove „Park prirode Medvednica“.

Javna ustanova „Park prirode Medvednica“

KLASA 612-07/17-01/70

URBROJ 251-510-03-17-01