Biologija

MedvednicaOstalo

ANDRIČEVIĆ, V. (1962): Mahovinska flora i vegetacija južnih obronaka Zagrebačke gore. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu

ANONYMUS (1979): Park prirode „Medvednica“, Elaborat Republičkog zavoda za zaštitu prirode, Zagreb

AUDY, D. (1977): Distribucija roda Niphargus (Crustacea, Amphipoda) u spilji Veternici i neki aspekti njegovog laboratorijskog uzgoja. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu

BAŠIĆ, T. (2009): Ihtiofauna potoka Medvednice. Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet

BOROVEČKI, LJ. (1991): Raspored i sastav makrofaune u bentosu Krapinice. Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu.

BOŽAK, K. (2004): Makrozoobentos potoka Kraljevac (Medvednica). Diplomski rad, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

BRKIĆ, D. (1972): Prilog poznavanju ekologije šumskih zajednica južnih padina Medvednice Diplomski rad. PMF. Sveučilište u Zagrebu.

BUKVIĆ, I. (1992): Fauna kornjaša (Coleoptera) u dvije šumske zajednice Medvednice. Diplomski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 59 pp.

BULIĆ, V. (1952): Prilog poznavanju flore jednog dijela zagrebačke i bistranske gore s općim prikazom vegetacije. Diplomski rad. PMF. Sveučilište u Zagrebu.

ČABOV, N. (1968): Bakteriološka ispitivanja voda potoka Črnomerec. Sveučilište u Zagrebu. Diplomski rad.

CAR, Z. (1965): Zaštita lovne faune na “Medvednici”. Institut za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

CAR, Z. (1973): Osnovna zaštita faune Medvednice (elaborat), Šumsko gospodarstvo, Zagreb.

ĆIKOVIĆ, D., (2007): Monitoring populacija vodenkosa i pastirica PPM u 2007. godini –izvještaj. Zavod za ornitologiju HAZU. Zagreb

ĆIKOVIĆ, D., Radović, D., Mikulić, K. (2005): Monitoring populacija vodenkosa i pastirica Parka prirode Medvednica u 2005. godini. Zavod za ornitologiju HAZU. Zagreb

ĆIKOVIĆ, D., Radović, D., Mikulić, K., Barišić, S. (2004): Vodenkos i pastirice Parka prirode Medvednica- studija distribucije i brojnosti. Stručna studija. Ornitološki zavod HAZU. Zagreb

ĆIKOVIĆ, D., Tutiš, V., Kralj, J., Barišić, S., Kirin, T. (2007): Zajednice ptica, danje i noćne grabljivice šumskih ekosustava Parka prirode Medvednica s preporukama za gospodarenje šumama. Zavod za ornitologiju HAZU. Zagreb

DOLENEC, Z. (1991): Struktura zajednica ptica Medvednice, Ivanščice i Cesardgradske gore te ornitofauna Hrvatskog Zagorja. Disertacija. PMF. Sveučilište u Zagrebu. 201 str.

DOLENEC, Z. (1992): Kvalitativna struktura zajednica ptica gnjezdarica Medvednice, Ivanščice i Cesargradske gore. Larus. Zagreb.

DOLENEC, Z. (1993): Kvantitativna struktura zajednica ptica Medvednice, Ivanšćece i Cesargradske gore. Šumarski list 117: 123-129.

DOLENEC, Z., ŠTROMAR, LJ. (1984): Vertikalno naseljavanje vrste Parus major L. Na kontaktu Medvednice-rijeka Krapina. III. Kongres ekologa Jugoslavije. Radovi i rezimea. Knjiga 2:143, Sarajevo.

DOMAZET, S. (1955): Pauci iz okolice Pušća-Bistra. Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu.
DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE (DZZP) (2004): Park prirode Medvednica, Stručna podloga za izmjenu granica. Zagreb

ĐULIĆ (1953): Šišmiši pećina zagrebačke okolice. Speleolog Hrvatskog prirodoslovnog društva, 7, 133-134

ĐULIĆ, B. (1955): Prilog poznavanju faune Chiroptera iz zagrebačke okolice. Glasnik biol. sekcije Hrvatskog

DURBEŠIĆ, P., Vujčić-Karlo, S., Bukvić, I. (1994): Faunističko i zoogeografsko istraživanje kornjaša (Coleoptera – Insecta) šumskih zajednica Medvednice. Šumarski list 68: 85-90

EGIĆ, J. (1978): Floristička karta najvišeg dijela Zagrebačke gore (od 800-1035 m). Sveučilište u Zagrebu. Diplomski rad. PMF. Sveučilište u Zagrebu.

ERBEN, R. (1976): Rotatoria u potocima Zagrebačke gore (Medvednice) u odnosu na organsko opterećenje. Poljoprivreda i šumarstvo, 22, 47-55.

ERBEN, R. (1992): Fauna vodenih ekosistema Grada Zagreba i okolice. Ekološki projekt Zagreb, I dio – OSNOVA. Biološki odjel PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 55 str.

FIEDLER, S. (1991): Sadržaj olova u lišću tise u Zagrebu i na Medvednici. Diplomski rad, Zagreb. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet.

FORENBACHER, A, (1908a): Proljetni izlet u Ponikve. Glasn. Hrv. prir. društva, 20, 207-208

FORENBACHER, A. (1908): Vegetacione formacije Zagrebačke okoline. Rad JAZU, 175, 1-80

FUKS, D. (1972): Biološka analiza boniteta rijeke Krapine i Save u Podsusedu. Sveučilište u Zagrebu. Diplomski rad.

GALOVIĆ, I. (2001): Siliceous phytoplankton assemblage from Sarmatian beds in the Markuševac area (Mt. Medvednica, NW Croatia). Acta botanica croatica (2001) vol. 60(1)

GAŽI-BASKOVA, V., PLAVŠIĆ-GOJKOVIĆ, N., DUBRAVEC, K., HULINA, N., PELCER, Z.,
GEC, D. (1967): Prilog poznavanju saprobioloških odnosa potoka Medvešćaka. Sveučilište u Zagrebu. Diplomski rad.

GLIGOROVIĆ, Z. (1955): Prilog poznavanju flore i vegetacije jednog dijela Zagrebačke gore. Diplomski rad. PMF, Sveučilište u Zagrebu.

GRADSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (2005): Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Medvednica. Zagreb

GRUND, A. (1905): Neke nove svojte leptira Medvednice

GUŠIĆ, B. (1924): Medvednica, planinarski vodič. Sljeme, podružnica Hrvatskoga planinarskog društva u Zagrebu, Zagreb, 278 str.+ slika+ 3 karte

HABDIJA, I. (1970): Odnos između stupnja saprobiteta i ekoloških faktora u gorskim potocima Veliki Markovac i Veliki Potok. Ekologija, Vol. 5, No. 2, 159-178, 1970.

HABDIJA, I. (1971): Prilog poznavanju ekoloških uvjeta trihopterske ličinke Rhyacophila Hag. U Medvedničkim potocima. Ekologija, Vol. 6. No. 1, 127-135.

HABEK, E. (1991): Neke osobine virusa izoliranog iz površinske vode Medvednice. Sveučilište u Zagrebu. Diplomski rad.

HAMIDOVIĆ D., Kovačić D., Đulić B. (1997): Hibernacija velikog topira, Rhinolophus ferrumequinum (Schreber 1774) i južnog topira, Rh. euryale, Blasius 1853 u spilji Veternici kraj Zagreba (Chiroptera, Rhinolophidae). Postersko priopćenje. 6. Hrvatski biološki kongres, Opatija
HAMIDOVIĆ, D. (1997): Hibernacija velikog topira (Rhinolophus ferrumequinum Schreber, 1774) i južnog topira (Rh. euryale Blasius, 1853) (Mammalia, Chiroptera) u spilji Veternici kraj Zagreba. Diplomski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 51 pp

HAMIDOVIĆ, D., Žvorc, P. (2006): Istraživanje ekologije šišmiša u špilji Veternici i prijedlog njihovog trajnog monitoringa. Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb, 152 pp.

HEĆIMOVIĆ, S. (1977): Flora i vegetacija jugoistočnih obronaka Medvednice od Planine do Trupeljaka. Diplomski rad. PMF, Sveučilište u Zagrebu.

HIRTZ, D (1905): prvi opsežniji pregled faune Medvednice

HIRTZ, M. (1926): Vepar u Zagrebačkoj gori. Priroda, 16 (1/2), 29

HORVÁTH, G. (1887): Izlet u Podsused u zagrebačkoj okolici. Glasnik hrv. prirod. društva, 2, 267-274.

HRŠAK, V. (1987): Istraživanje dinamike dušika u tlima nekih biljnih zajednica Medvednice. Magistarski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

HRŠAK, V., Nikolić, T., Plazibat, M., Jelaska, S.D., Bukovec, D. (1999): Orchids of Medvednica Natural Park, Croatia. Acta Biol. Slovenica 42 (4), 13-37

HRŠAK, V., Sedlar, Z.(2007): Flora i vegetacija skijališta u Parku prirode Medvednica. Stručna studija. Hrvatsko botaničko društvo. Zagreb

HRVATSKO BIOSPELEOLOŠKO DRUŠTVO, ZAGREB. (2005); Ekološka analiza i inventarizacija faune prirodnih i umjetnih speleoloških objekata u Parku prirode Medvednica

HULINA, N, (1981): Zajednica esparzete na Medvednici. Poljopriv, znan. smotra, 56, 301-310

HULINA, N. (1983): Fitocenološko-tipološka istraživanja travnjaka objekta “Fakultetski majur” . Poljoprivredna znanstvena smotra-ACS, 62, 403-418

HULINA, N. (1994): Flora istočnog dijela Medvednice. U: Trinajstić, I. (ur.): Zbornik skupa o stotoj obljetnici rođenja Ive Pevaleka, Koprivnica-Zagreb, 35-41

ILIJANIĆ, LJ., ŠEGULJA, N., TOPIĆ, J. (1983): Novi prilog fenologiji nekih vrsta drveća na Zagrebačkoj gori. Prilozi, IV 1-2, 85-92, Sekcija za biološke i medicinske znanosti, Makedonska akademija znanosti i umjetnosti, Skopje.

ILIJANIĆ, Lj., Topić, J., Šegulja, N. (1974): Proučavanje sezonskih promjena u vegetaciji Zagrebačke gore u 1972. godini. Ekologija, 9 (2), 107-132

ILIJANIĆ, Lj., Topić, J., Šegulja, N. (1979): Neke fenološke karakteristike najvažnijih vrsta drveća u Zagrebačkoj gori. Zbornik radova II. kongresa ekologa Jugoslavije. Savez društava ekologa Jugoslavije, Zagreb, 537-548

IVETTA, D. (1957): Pauci okolice Zagreba (pravi pauci ili Araneida. Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu.

JAKOVIĆ, A. (2005): Fauna danjih leptira na području Medvednice. Diplomski rad. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučiliša u Zagrebu.

JANEV HUTINEC, B. (2007): Gmazovi Parka prirode Medvednica. Stručna studija. ArkaArka. Zagreb

JELASKA, S. D. (1999): Analiza flore dijela Medvednice primjenom geografskog informacijskog sustava. Magistarski rad. PMF. Sveučilište u Zagrebu. 82 str.

JELASKA, S. D., BUKOVEC, D., NIKOLIA, T., HRŠAK, V., PLAZIBAT, M. (2000): Impact of chemical composition of topsoil on plant diversity in the Medvednica Nature Park, Croatia. // “GIS CROATIA 2000” International Conference , Exhibition Proceedings /
Kerekovia, Davorin (ur.). Zagreb : HIZ – GIS Forum, INA industrija nafte d.d., 2000. 374-379 (međunarodna recenzija, znanstveni rad).

JELASKA, S.D., Antonić, O., Nikolić, T., Hršak, V., Plazibat, M., Križan, J. (2003): Estimating plant species occurrence in MTB/64 quadrants as a function of DEM-based variables – a case study for Medvednica Nature Park, Croatia. Ecological Modelling 170 (2-3): 333-343

JELASKA, S.D., Bukovec, D., Nikolić, T., Hršak, V., Plazibat, M., Kučinić, M. (1999): The GIS project for Mt. Medvednica, Zagreb, Croatia. GIS Croatia 98: 145-153. Kereković D (ed.). Zagreb

JURIČEV, K. (1973): Bakteriološka analiza potoka Bliznec kod Zagreba. Sveučilište u Zagrebu. Diplomski rad.

JURILJ, N., Pavletić, Z., Jurilj, A. (1971): Prilog poznavanju alga potoka Černomerca kod Zagreba. Acta Botanica, 30, 97-108

KAMENAROVIĆ, M. (1958): Zaštita prizemne flore zagrebačke okolice. Hortikultura 4 (2): 6-7.

KATUŠIĆ, L. (2008): Završni izvještaj projekta Istraživanje zajednice kornjaša (Coleoptera) i pauka (Araneae) livadnih staništa Medvednice za 2007. godinu. Udruga za biološka istraživanje BIOM. Zagreb

KEINDL, I. (1970): Biocenoze u potoku Vrapčak. Sveučilište u Zagrebu. Diplomski rad.

KEROVEC, M. i sur., (2004): Detaljni istražni radovi u svezi ispitivanja kakvoće voda u Maksimirskim jezerima. Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 107 pp. (Maksimirska jezera, potok Bliznec)

KEROVEC, M., Mihaljević, Z., Stanković, I. i sur., (2008): Ekološko istraživanje površinskih kopnenih voda u Hrvatskoj prema kriterijima Okvirne direktive o vodama III. Makrozoobentos kao pokazatelj ekološkog stanja tekućica. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 144 pp. + prilozi 180 pp. (Sava, Jankomir; potok Kraljevec)

KEVO, R. (1961): Prirodne karakteristike Medvednice i izbor odgovarajuće kategorije zaštite. Hortikultura 7 (1-2), 3-14

KLASINC, L., Cvitaš, T., Herjavić, G., Dejanović, B., Potočić, N., Seletković, I., Muharemović, H. (2009): Izloženost šuma u Parku prirode Medvednica utjecajima atmosferskih onečišćenja. Institut Ruđer Bošković. Zagreb

KRONEISL, R. (1948): Muharica crvenovoljka (Muscicapa parva parva Bechstein) gnjezdarica gore Medvednice. Larus, 2, 59-82

KUIŠ, K. (1955): Prilog poznavanju flore i vegetacije sjevernog dijela zagrebačke okoline. Diplomski rad. PMF, Sveučilište u Zagrebu.

LATTINGER, R. (1988): Ekološka diferenciranost faune podzemnih voda Medvednice (I. i II. Dio). Disertacija. PMF. Sveučilište u Zagrebu.

LATTINGER, R. (1989): Endemic animals in the interstitial underground waters of medvednica Mountain and some ecological properties of their biotopes. Periodicum Biologorum 91: 93-94

LATTINGER, R. (1988): Ekološka diferenciranost faune podzemnih voda Medvednice. Disertacija. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

LJUŠINA, M i Zlatar, V. (2006): Doprinos poznavanju faune vodozemaca Parka prirode Medvednica

LORKOVIĆ, Z. (1997): Occurrence of Pieris ergane Geyer (Lepidoptera, Pieridae) on mount Sljeme near Zagreb, Croatia. Entomologia Croatica, 2 (1-2), 27-30.

LUKAČ, G. (1993/94): Ptičji svijet Medvednice. Ekološki glasnik 9-10: 25-29
MIHELJ, D. (1982): Biljni pokrov dijela Medvednice kod Adolfovca pogođenog olujnim nevremenom 1973. godine. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu

MIKULIĆ, K. (2009): Monitoring vodenkosa i pastirice na području Parka prirode Medvednica. Izvještaj. BIOM. Zagreb

MIKULIĆ, K. (2005): Vodenkos i pastirice Parka prirode Medvednica. Zavod za ornitologiju HAZU, Zagreb

MUDRI, I. (2000): Flora ljekovitog, otrovnog i drugog bilja istočne Medvednice. Diplomski rad. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Sveučilište u Zagrebu 4059.

NIKOLIĆ, T. (2003): Vaskularna flora PP Medvednice. Stručna studija. HBD. Zagreb

NIKOLIĆ, T., i Kovačić, S. (2008): Flora Medvednice – 250 najčešćih vrsta Zagrebačke gore. Školska knjiga d.d. Zagreb

OZIMEC, R., Bedek, J. (2005): Ekološka analiza i inventarizacija faune umjetnih speleoloških objekata u Parku prirode Medvednica za 2004. godinu. Izvještaj. Hrvatsko biospeleološko društvo. Zagreb

OZIMEC, R., Bedek, J. (2005): Ekološka analiza i inventarizacija faune prirodnih speleoloških objekata u Parku prirode Medvednica z a2004. godinu. Stručna studija. HBSD. Zagreb

OZIMEC, R., Bedek, J. (2006): Godišnji izvještaj monitoringa špilje Veternice u Parku prirode Veternica za 2005. i 2006. godinu. Izvještaj. Hrvatsko biospeleološko društvo. Zagreb

OZIMEC, R., Bedek, J. (2007): Godišnji izvještaj monitoringa špilje Veternice u Parku prirode Veternica za 2006. i 2007. godinu. Izvještaj. Hrvatsko biospeleološko društvo. Zagreb

OZIMEC, R., Bedek, J. Gottstein Matočec, S., Božić, V. (2003): Ekološka analiza i inventarizacija faune špilje Veternice u Parku prirode Medvednica – elaborat. Hrvatsko biospeleološko društvo. Zagreb

OZIMEC, R., Bedek, J., Lukić M. (2008): Godišnji izvještaj monitoringa špilje Veternice u Parku prirode Veternica za 2008. godinu. Izvještaj. Hrvatsko biospeleološko društvo. Zagreb

OZIMEC, R., Bedek, J., Lukić M. (2009): Godišnji izvještaj monitoringa špilje Veternice u Parku prirode Veternica za 2009. godinu. Izvještaj. Hrvatsko biospeleološko društvo. Zagreb

OZIMEC, R., Bedek, J., Lukić M. (2009): Taksonomski i ekološki uvid u edafsku faunu Parka prirode Medvednica. Hrvatsko biospeleološko društvo. Zagreb

PARTL, A. (2000): Flora i vegetacija epifitskih lišaja na Medvednici i u sjevernom zagrebu: bioindikacija čimbenika okoliša. Zbornik Ljubešić, Nikola (ur.). Zagreb. Hrvatsko biološko društvo,. 289-290

PARTL, A. (2001): Epifitski i terestrički lišaji Medvednice i starijeg sjevernog dijela grada Zagreba. Magistarski rad. Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 139 str.

PARTL, A., ASTA, J. (2000): Impact of the city of Zagreb, Croatia, on the lichen flora of Medvednica natural park. Progress and Problems in Lichenology at the Turn of the Millennium/Limona, Xavier (ur.).Univ.de Barcelona.113.

PAVLICA, S. (1953): Prilog poznavanju flore jednog dijela zagrebačke i bistranske gore s općim prikazom vegetacije. Diplomski rad. PMF. Sveučilište u Zagrebu.

PAVLINIĆ, I., Holcer, D., Tvrtković N. (2006): Inventarizacija faune šumskih šišmiša PP Medvednica. Hrvatski prirodoslovni muzej. Zagreb

PAVLINIĆ, I., Holcer, D., Tvrtković, N. (2006): Inventarizacija faune šumskih šišmiša PP Medvednica. Studija za JUPP Medvednica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 18 pp. Grubešić, M. 2008: Dabar u Hrvatskoj. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 152 pp.

PEROVIĆ, F. (1997): Šumski crveni mrav ili rusi mrav – Formica rufa Linnaeus. Okoliš 7(73): 12 – 13.

PETRIĆ, Đ. (1970): Prilog poznavanju ličinaka Ephemerida u potocima Zagrebačke gore. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu.

PJEVAC, P., Novosel, L. (2009): Ihtiofauna potoka Medvednice. stručna studija. Bius. Zagreb

SHTAMOL, V. (1989): Contribution to the study of land snails (Gastropoda) of Medvednica Mountain (NW Croatia, Yugoslavia), Scopolia 17, ISSN 03510077, Ljubljana, 170×241, 2 maps, In English

ŠILJEG, M. (1962): Virnjaci južne strane Zagrebačke gore. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu

ŠTAMOL, V. (1985): Cenološka istraživanja puževa (Gastropoda) u šumskim fitocenozama Medvednice. Magistarski rad, Sveučilišta u Zagrebu, 134 pp.

ŠTAMOL, V. (1989): Contribution to the study of land snails (Gastropoda) Of Medvednica Mountain (NW Croatia, Yugoslavia). Scopolia, 17, 1-17

ŠTAMOL, V. (1991): Coenological study of snails (Mollusca: Gastropoda) in forest phytocoenoses of Medvednica mountain (NW Croatia, Yugoslavia). Vegetatio, 95, 33-54

ŠUGAR, I., HAZLER, K., BRKIĆ, D. (1993/94): Medvednica i njezin biljni svijet. Ekološki glasnik 9-10: 5-23

ŠUTIĆ-SUHIĆ, V. (1953): Prilog poznavanju flore jednog dijela zagrebačke gore s kratkim osvrtom na vegetaciju. Diplomski rad. PMF. Sveučilište u Zagrebu.

TKALČEC, Z. (2007): Studija ugroženosti gljiva u Parku prirode Medvednica. Stručna studija. Hrvatsko mikološko društvo. Zagreb

TKALČEC, Z. (2009): Biološka raznolikost gljiva na travnjacima u Parku prirode Medvednica. Hrvatsko mikološko društvo. Zagreb

TOMIĆ, K. (1953): Prilog poznavanju flore jednog dijela zagrebačke i bistranske gore s općim prikazom vegetacije. Diplomski rad. PMF. Sveučilište u Zagrebu.

TUTIŠ, V. (2007): Zajednice ptica, danjih i noćnih grabljivica šumskih ekosustava Parka prirode Medvednica s preporukama za gospodarenje šumama. Stručna studija. Ornitološki zavod HAZU. Zagreb

TVRTKOVIĆ, N., Štamol, V., Kučinić, M. (1997): Fauna Medvednice. U: Vuković, M.,Bukovec, D. (ur.): Katalog izložbe „Medvednica eko muzej“. Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 26-33

URLIĆ-IVANOVIĆ, S (1952): Prilog poznavanju flore i vegetacije istočnog dijela Medvednice Diplomski rad. PMF. Sveučilište u Zagrebu.

VOUK, V., Pevalek, I. (1915): Prilog poznavanju gljiva zagrebačke okolice. Prirodosl. istraž., 6, 17

VRBEK, M. (1997): Flora i vegetacija Medvednice. U: Vuković, M., Bukovec, D. (ur.): Katalog izložbe „Medvednica eko muzej“. Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 20-25

VRSALJKO, D. (1999): The Pannonian Palaeoecology and Biostratigraphy of Molluscs from Kostanjek – Medvednica Mt., Croatia.- Geol. Croat., 52/1, 9-27, Zagreb

WINKLER, A. (1912): U špilji Žurenšćak kod Bizeka – nova svojta podzemnog tvrdokrilca

ZAVOD ZA ORNITOLOGIJU (2007): Zajednice ptica, danje i noćne grabljivice šumskih ekosustava Parka prirode Medvednica s preporukama za gospodarenje šumama. Zavod za ornitologiju HAZU. Zagreb

ŽVORC, P., Hamidović, D. (2008): Monitoring šišmiša špilje Veternice – izvještaj za 2008. godinu. Hrvatsko biospeleološko društvo. Zagreb

ŽVORC, P., Hamidović, D. (2009): Monitoring šišmiša špilje Veternice – izvještaj za 2009. godinu. Hrvatsko biospeleološko društvo. Zagreb

ANONYMUS (1908): Popis riba, koje su prispjele hrv. zemaljskom zoologičkom muzeju od god. 1901. do konca god. 1905. Glasnik hrv. prirodoslovnog društva, 20, 114-126

ANTOLOVIĆ, J., Frković, A., Grubešić, M., Holcer, D., Vuković, M., Flajšman, E., Grgurev, M., Hamidović, D., Pavlinić, I., Tvrtković, N. (2006): Crvena knjiga sisavaca Hrvatske. Ministarstvo kulture i DZZP, Republika Hrvatska

AUDY, D. (1980): Utjecaj zagađenja na distribuciju i dinamiku populacije vrste Gammarus fossarum Koch, 1836 u rijeci Savi. Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu

BARBALIĆ, Lj. (1953): Raspored epifitskih lišaja na području grada Zagreba. Higijena, 5-6, 388-326

BARBALIĆ, Lj. (1955): Raspored epifitskih lišaja u Zagrebu. Zbornik I. kongresa biologa Jugoslavije, Zagreb, 99-100

BELANČIĆ, A., Bogdanović, T., Franković, M., Ljuština, M., Mihoković, N., Vitas, B. (2008): Crvena knjiga vretenaca Hrvatske. Ministarstvo kulture i DZZP, Republika Hrvatska

BESLAČ, S. (?): Komparativna istraživanja faune Lepidoptera u području Zagreba i Nove gradiške. Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu.

BOGDANOV, O. (1963): Epifitska flora i vegetacija na području Maksimirske šume. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu

BOLE, J. (1992a): Neue Arten der unterirdischen Schnecken Westbalkans. Razprave IV. razreda SAZU, 33 (1), 3-20.

BOLE, J. (1992b): The Red List of terrestrial and freshwater Mollusca in Slovenia. Varstvo narave, 17, 183-189.

BOLE, J., Velkovrh, F. (1986): Mollusca from continental subterranean aquatic habitats. In: Botosaneanu, L. (ed.): Stygofauna Mundi. Leiden – E.J. Brill / Dr. W. Backhuys, 177-208.

BORBÁS, B. (1876): Symbolae ad „Cariophylleas“ et „Melanthaceas“ Florae Croaticae. Rad JAZU, 36, 172-174

BRUSINA, S. (1867): Prinesci malakologiji hrvatskoj. Rad JAZU, 1, 78-105.

BRUSINA, S. (1869): Monographie des Campylaea de la Dalmatie et de la Croatie. Ann. Soc. Malacol. Belg., 4, 39-79.

BRUSINA, S. (1892): Pabirci za hrvatsku ihtiologiju i za ribarstvo. Glasnik hrv. nar. društva 7, 1-6

BRUSINA, S. (1899): „Crnka ili ruca“ na zagrebačkom ribjem trgu. Lovačko-ribarski vjesnik,8, 105

BRUSINA, S. (1907): Naravoslobne crtice sa sjeveroistočne obale Jadranskog mora. Dio četvrti i posljednji. Rad JAZU, 171m 43-228.

CLESSIN, S. 1879: Zur Molluskenfauna Croatiens. Nachr. Bl. Dtsch, malak. Ges., 11 (10-12), 116-125.
prirodoslovnog društva, 7, 133-134

ČERNICKI, L. (2006): Samoniklo cvijeće Grada Zagreba. Školska knjiga, Zagreb, 222 str.

ČURČIĆ, P.M. (1988): Cave-dwelling Pseudoscorpions of the Dinaric karst. SAZU, Razred za naravoslovne vede, Dela, 26, Biološki inštitut Jovana Hadžija, 8, Ljubljana, 191 pp.

ĆIKOVIĆ, D. (2001): Gustoća populacija i rasprostranjenost vrsta potporodice Picinae u šumskim staništima Središnje Hrvatske. Magistarski rad. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

DEVETAK, D. (1992): Megaloptera, Raphidioptera, in Planipennia (Neuropteroidea, Insecta) Hrvaške. Znanstvena revija, 4 (1), 89-114.

DIZDAREVIĆ, E. (1966): Više gljive Maksimirske šume. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu

DJULIĆ, B. (1959): Beitrag zur Kenntnis der geographische Verbreitung der Chiropteren Kroatiens. Glasnik prirodnjačkog muzeja, Serija B, Knjiga 14, 67-112

DOLENEC, Z. (1994): Regular migration of the autochtonus starling (Sturnus vulgaris L.) of the Hrvatsko Zagorje region (North-West Croatia). Rivista Italiana di Ornitologia 64 (1): 14-20.

DOLENEC, Z. (1997): Supplement of Nesting Habits of Starling (Sturnus vulgaris L.) on the Territory of North-west Croatia. Larus 46: 120-126.

DOLENEC, Z. (1999): The laying dates of starlings (Sturnus vulgaris) in north-west Croatia. Ornis Svecica 9 (4): 124-126.

DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE (DZZP) (2004): Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske. DZZP, Zagreb

DULIĆ, B. & Mikuska, J. (1968): Ein weisser Abendsegler, Nyctalus noctula (Schreber, 1774). Säugetierkundliche Mitteilungen, 16 (4), 308-309

DULIĆ, B. (1958): Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung des Kleinmausohrs, Myotis oxygnathus (Monticelli, 1885), in Jugoslawien. Säugetierkundlische Mitteilungen, 6 (4) 154-155

DULIĆ, B. (1960a): Zweiter Nachweis der Bechsteinischen Fledermaus, Myotis bechsteini Kuhl, 1818, für Jugoslawien. Säugetierkundliche Mitteilungen, 8 (1/2), 65

ĐULIĆ, B. & Tvrtković, N. (1979): On some mammals from the Centraladriatic and Southadriatic islands. Acta biologica 8/1-10 (Prirodoslovna istraživanja, 43), 15-35

ĐULIĆ, B. (1956): Prilog poznavanju dugokrilog pršnjaka (Miniopterus schreibersi Kuhl) na području Hrvatske. Speleolog 3: 1-9.

ĐULIĆ, B. (1957): Izvještaj i rezultati prvog prstenovanja Chiroptera na teritoriju SR Hrvatske. Larus 9/19: 208-215

ĐULIĆ, B. (1957): Report on the first bat banding and recoveries in Croatia. Larus, 9-10 (1955-1956), 208-215

ĐULIĆ, B. (1959): Beitrag zur Kenntnis der geographischen Verbreitung der Chiropteren Kroatiens. Glasnik prirodnjačkog muzeja, ser.B. 14: 72-74

ĐULIĆ, B. (1960b): Ekologija nekih vrsta Chiroptera u Hrvatskoj. Disertacijska radnja, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. 161 pp.

ĐULIĆ, B. & Tvrtković, N. (1979): On some mammals from the Centraladriatic and Southadriatic islands. Acta biologica 8/1-10 (Prirodoslovna istraživanja, 43), 15-35

ĐULIĆ, B. (1980): Morphological characteristics and distribution of Plecotus auritus and Plecotus austriacus in some regions of Yugoslavia. Proceedings Fifth International Bat research Conference, Texas Tech Press, Lubbock, 151-161

ĐULIĆ, B. (1994): Barbastella barbastellus (Schreber, 1774), Crni širokoušan. U: Draganović, E. (ur.) Crvena knjiga životinjskih svojti Republike Hrvatske – Sisavci. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 14.

ĐULIĆ, B. (1994): Myotis blythii oxygnathus (Tomes, 1857), oštrouhi šišmiš. U: Draganović, E. (ur.) Crvena knjiga životinjskih svojti Republike Hrvatske – Sisavci. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 20-21.

ĐULIĆ, B. (1994): Myotis daubentoni (Kuhl, 1817), povodni šišmiš. U: Draganović, E. (ur.) Crvena knjiga životinjskih svojti Republike Hrvatske – Sisavci. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 24-25.
ĐULIĆ, B. (1994): Nyctalus noctula (Schreber, 1774), rani večernjak. U: Draganović, E. (ur.) Crvena knjiga životinjskih svojti Republike Hrvatske – Sisavci. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 37-38

ENTZ, G. (1914): Űber die Flusskrebse Ungarns. Mate. Und Naturwiss. Berichte aus Ungarn, 30 (1912), 67-127

ERBEN, R. (1977): Utjecaj organskih tvari na faunu rotatorija na terenu i u laboratorijskim uvjetima. Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu.

ERBEN, R. (1983): Fauna kolnjaka (Rotatoria) u sestonu rijeke Save u odnosu na stupanj organskog opterećenja. Acta biologica, 9/7, 97 – 105.

FIŠTROVIĆ, J., SUŠIĆ, G. (1988): Primjena ornitoloških istraživanja u zaštiti prirode i upravljanju zaštićenim rezervatima i nacionalnim parkovima u Hrvatskoj. U knjizi Meštrov, M., Sušić, G. (Eds.): ORNITOLOGIJA U HRVATSKOJ. Pp.159-167.JAZU. Zagreb.

FLAJŠMAN, E. (1990): Povijesni pregled i sadašnje stanje rasprostranjenosti vidre (Lutra lutra L.) u Hrvatskoj. Diplomski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

FORENBACHER, A. (1911): Mediteranski elementi u Zagrebačkoj flori. Rad JAZU

FREUDE, H., HARDE, K.W., LOHSE, G.A. (1964-1979): Die Kafer Mitteleuropas. Band I-XI, Goecke Evers Verlag, Krefeld.

GJURAŠIN, S. (1890): Daphne blagayana u Hrvatskoj. Glasnik hrv. prir. Društva, 5, 183-184

GJURAŠIN, S. (1923): Dodatak flori zagrebačke okoline. Glasnik hrv. prirod. društva, 35 (1,2)

GJURAŠIN, S. (1933): Rod Dianthus u flori Hrvatske. Prir.istraž. JAZU, 18, 10-14

GOLUBIĆ-ŠAROŠEVIĆ, N. : Litofitska vegetacija na kamenim spomenicima. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu

GOSPODARIĆ, Lj. (1958): Novi prilog flori okolice Zagreba. Acta Bot. Croat., 17, 151-157.

GOTTSTEIN-MATOČEC (ed.) (2002): An overview of the cave and interstitial biota of Croatia. Nat. Croat. 11 (Suppl.1): 1-112.

GRABOVAC, I. (1999): Prehrana južnog topira Rhinolophus euryale Blasius, 1853 (Mammalia, Chiroptera) u okolici Zagreba. Diplomski rad. PMF, Sveučilište u Zagrebu.

GRBAC, I., Kralj, J.(2008): Katalog zbirke ptica Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Nat. Croat., 17, Suppl. 1, Fauna Croatica, 226 pp.

GRUND, A. (1905): Leptidea sinapis in der Umgebung von Agram (Kroatien) mit drei neuen Formen. Entomologische Zeitschrift, 19 (26)

GRUND, A. (1908): Die Lycaeniden der Umgebung von Agram (Zagreb, Kroatien). Intern. Entomolog. Zeitschr. Guben 2 (11), 1-66.

GRUND, A. (1916): Beitrage zur kroatischen Lepidopteren-Fauna. Beitrag A. Rhopalocera und Hesperiidae der Umgebung von Zagreb (Agram). Glasnik hrvatskog prirodoslovnog društva 28, 95-143.

GRUND, A. (1918): Beitrage zur kroatischen Lepidopteren-Fauna. Beitrag C. Lepidopteren der Umgebung von Zagreb (Agram). Glasnik hrvatskog prirodoslovnog društva, 30, 59-71.

GUŠIĆ, B. (1917): Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna Kroatiens. Glasnik hrvatskog prirodoslovnog društva 29, 209-225.
HABDIJA, I. (1986): Einfluß der organischen Belastung auf die biozönotische Struktur des Makrozoobenthos in lithorheophilen, psammorheophilen und pelorheophilen Zönosen der Gebirgsbäche. Acta hydrochim. Hydrobiol.14: 3, 241-254.

HABEKOVIĆ, D., Homen, Z. & Fašaić, K. (1990): Ihtiofauna dijela rijeke Save. Ribarstvo Jugoslavije, 45, 8-14

HABEKOVIĆ, D., Safner, R., Aničić, I. & Treer, T. (1997): Ihtiofauna dijela rijeke Save. Ribarstvo, 55 (3), 99-110

HANŽEK, V. (1970): Komparativna istraživanja godišnjeg ciklusa slatkovodnih spužava u prirodi u okolici Zagreba i u laboratoriju s osobitim obzirom na stvaranje gemula. Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu.

HEINZ, A. (1887): Briofiti zagrebačke okolice 1. Pravi mahovi. Glasnik hrv. prirod. društva, 2, 217-266

HEINZ, A. (1888): Briofiti zagrebačke okolice 2. Jetrenjače. Glasnik hrv. prirod. društva, 3, 58-87

HEINZ, A. (1896): Kraljevski botanički vrt u Zagrebu. Glas. Hrv. prirodoslovnog društva, 8, 1-54

HIRC, D. (1897): Građa za narodnu nomenklaturu i terminologiju životinja. II. Narodna imena gmazova ili plazavaca (Reptilia). Nastavni vjesnik, 5, 296-303

HIRC, D. (1897): Građa za narodnu nomenklaturu i terminologiju životinja. I. Narodna imena riba. Nastavni vjesnik, 5, 160-174

HIRC, D. (1918): Prilozi malakofauni hrvatskog Zagorja. Glasnik Hrv. prir. Društva, 30 (1-4), 143-145.
HIRC, D. 1897: Crtice iz zagrebačke flore. Glasn. naravosl. društva, 10, 183

HIRTZ, M. (1928): Rječnik narodnih zoologičkih naziva, knjiga prva, dvoživci (Amphibia) i gmazovi (Reptilia). JAZU, Zagreb

HODAK, N. (1957): Glaucium flavum Crantz u široj okolici Zagreba. Acta Bot. Croat., 16, 129-132

HODAK, N. (1960): Nalazišta tropske vrste Eleusine indica (L.) Gartn. u flori Jugoslavije. Acta Bot. Croat., 18-19, 65-67

HORVAT, I. (1929): Rasprostranjenje i prošlost mediteranskih, ilirskih i pontskih elemenata u flori sjeverne Hrvatske i Slovenije. Acta Bot., 4, 1-34

HORVAT, I. (1962): Vegetacija planina zapadne Hrvatske. Prir.istraž.ser. Acta.biol. 30: 5-173.

HORVAT, I., Horvat, M. (1962): Iris croatica – nova vrsta perunike u Hrvatskoj. Acta Bot. Croat., 20 21, 7-20
HORVATIĆ, S. (1947): Nekoliko novih pridošlica u flori grada Zagreba. Glasnik biol. Sekcije

HORVATIĆ, S., Gospodarić, Lj. (1960): Sporobolus vaginaeflorus (Torr.) Wood. U biljnom pokrovu Hrvatske. Acta Bot. Croat. 28-29, 79-103

HRŠAK, V., Ilijanić, Lj. (1987): Dynamik der Stickstoffmineralisation im Festuco-Agrostietum nardetosum. Acta Bot. Croat., 46, 57-64

HULINA, N. (1984): Utjecaj ispaše na floristički sastav i strukturu travnjaka. Acta Bot. Croat., 43, 295-299

HUNDOZI, B. (1965): Vegetacija nizinskog područja između Sesveta i dugog Sela u široj okolici Zagreba.
Magistarski rad. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

HUTINEC JANEV., B. (2006): Krastača. Maksimir

IGALFFY, K. (1950): Results of bird banding carried out by the Zagreb Ornithological Institute in 1948. Larus 3: 5-15.
ILIJANIĆ, Lj. (1971): Istraživanje utjecaja sniženja podzemne vode u asocijaciji Deschampsietum caespitosae H-ić u okolici Sesveta. Spomenica uz 70 god. prof. Gračanina, Zagreb, 257-267

ILIJANIĆ, Lj. (1973): Allgemeiner Űberblick die Wechselfeuchten Niederungswiesen Jugoslawiens in Zusammenhang mit den klimatischen Verhaltnissen. Acta Botanica Acad. Sci. Hungaricae, 19 (1-4), 165-179

ILIJANIĆ, Lj. (1988): Uber die Grundwasserverhaltnisse unter einigen Wiessengesellschaften in Nordwestkroatien. Acta Bot. Croat., 47, 41-61

ILIJANIĆ, Lj., Marković, Lj. (1986): Panicum dichtomiflorum Michaux in the surroudings of Zagreb. Acta Bot. Croat., 45, 107-139

JAECKEL, S. sen. (1954): Zur Systematik und Faunistik der Mollusken der nördlichen Balkanhalbinsel. Mitt. Zool. Mus., 30 (1), 54-95.

JANEV HUTINEC, B., Kletečki, E., Lazar, B., Podnar Lešić, M., Skejić, J., Tadić, Z., Tvrtković, N. (2006): Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske. Ministarstvo kulture i DZZP, Zagreb

KAMENAROVIĆ, M. (1965): Zaštićeni i evidentirani objekti prirode Zagreba. Hortikultura 11 (2-3): 90-92.

KARAMAN, G. (1972): Le probleme de Genre Niphargus en Yougoslavie. Actes du I-er Coll. Int.Genus Niphargus, Verona 1969, Mem. Mus. Civ. St- Nat- Verona, fouri serie, 5, 1-10

KARAMAN, G. (1983): Contribution to the knowledge of the Amphiopoda 128. A new subterranean species from Yugoslavia, Niphargus lattingerae, n.sp. (Fam. Gammaridae). Polj. i šum., 29, 37-46

KARAMAN, M. (1961): Slatkovodni rakovi Jugoslavije. Publikacija stručnog udruženja za unapređenje slatkovodnog ribarstva Jugoslavije, 3, 173-191

KARAMAN, M. (1962): Ein Beitrag zur Systematik Astacidae (Decapoda). Crustaceana, 3, 173-191

KARAMAN, S. (1921): Beträge zur Herpetologie von Jugoslawien. Glasnik hrv. prir. društva 33, 194-209

KARAMAN, S. (1922): Ueber unsere Bombinatorarten. Glasnik hrv. prirodoslovnog društva, 34, 63-70

KARAMAN, S. (1929): O slepim miševima Jugoslavije. 217-221

KARAMAN, S. (1936): 10. prilog poznavanju slatkovodnih riba Jugoslavije. Glasnik Skopskog naučnog društva, 17, 55-64

KARAMAN, S. (1939): Ueber die Verbreitung der Reptilien in Jugoslawien. Ann. Mus. Serb. Merid., Skoplje, 1, 1-20

KARAMAN, S. (1948): Prilog herpetologiji sjeverne Srbije. Prirodoslovna istraživanja JAZU, 24, 51-73

KARAMAN, S. (1950a): Niphargus ilidžensis Schaeferna i njegovi srodnici u Jugoslaviji. SANU, posebna izdanja, knjiga CLXIII, Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, 2, 51-8

KELEMEN PEPEONIK, V., Grabundžija M., Vojnić Rogić, I. (2007): Grad Zagreb, Izvješće o biološkoj raznolikosti. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba & Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, Zagreb, 66 str

KEROVEC, M. (1981): Fauna Oligocheta u rijeci Savi između Krškog i Siska (751-598 km). Biosistematika, 7 (1), 27-37. Sava, Podsused

KEROVEC, M. (1985): Maločetinaši u obraštaju rijeke Save. Biosistematika, 11 (2), 105-111.

KEROVEC, M., Meštrov, M. (1979): Populacije oligoheta u biocenozama rijeke Save (598-751,2 km). Zbornik radova II. kongresa ekologa Jugoslavije. Knjiga II: 1789-1802. Sava, Podsused
KEROVEC, M., Tavčar, V., Meštrov, M., (1989): Macrozoobenthos as an Indicator of the Level of Trophy and Saprobity of Lake Jarun. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica, Dresden, 17(1), 37-45. (Chironimidae)

KLAPALEK, F. (1906): Prispevek ke znalosti fauny Neuropteroid Chorvatska, Slavonska i zemi sousednich. Rozpr. Čes. Akad., 15, 1-8.

KLINGGRAFF, H. (1861): Die in der Umgebung von Agram in Croatien vorkommenden Pflanzen. Linnaea 31 (1): 6-62

KOCHANSKY- DEVIDE, V. (1981): Nova adventivna vrsta puža u Mariboru i Zagrebu. Priroda, 70 (2), 47.

KOČA, G. (1925): Prilog poznavanju naših Odonata. Glasnik hrv. naravoslovnog društva, 34 (1-2), 81-86.

KOREN, T., Zadravec, M., Štih, A., Hlavati, D. (2013): Butterfly fauna (Hesperoidea i Papilionoidea) of a rural part of Zagreb City, Croatia. Natura Croatica 22 (2), 253-264

KORLJEVIĆ, A. (1903): Popis sisara hrvatske faune, koji su prispjeli „narodnom zoološkom muzeju“ u Zagrebu do konca godine 1900. Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga društva, 14 (1902), 1-10

KORMOS, T. (1906): Beiträge zur Molluskenfauna des kroatischen Karstes. Nachr. Bl. Dtsch. Malak. Ges. 38 (2), 73-84; (3), 140-154.

KORMOS, T. (1907): Beiträge zur Molluskenfauna des kroatischen Karstes. Nachr. Bl. Dtsch.Malak. Ges. 39 (4), 181-197.

KOVAČEVIĆ, M. (1980): Novi pogledi na srodstvene odnose unutar polimorfne vrste Primula auricula L. Acta Bot. Croat., 39, 153-164

KOVAČEVIĆ, M. (1980): Novi pogledi na srodstvene odnose unutar polimorfne vrste Primula auricula L. Acta Bot. Croat., 39, 153-164

KOVAČIĆ, I. (1978): Komparativna ekološka istraživanja rijeke Save i susjednih intersticijskih voda. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu

KRALJ, J. (1997): Ornitofauna Hrvatske tijekom poslijednjih dvjesto godina. Larus 46: 1-112.

KRALJ, J., TUTIŠ, V. (1996): Samples of birds from Croatia in the Ornithological Collection of the Natural History Museum in Vienna. Natura Croatica 5: 25-51.

KRAMARIĆ, M. (1970): Godišnja dinamika zooplanktona maksimirskih jezera s posebnim osvrtom na Copepoda. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu

KRIVEC, Z. (1967): Briofilne životinje u okolici Zagreba. Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu.

KRKAČ, N. (1966): Utjecaj nekih fizičkih i kemijskih ekoloških faktora na pojedine slatkovodne Gastropode. Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu. (bara kod raskršća Karlovačke i Remetinečke, mrtvaja u trokutu Karlovačka cesta – desna obala Save, bara na Cmroku Limnaea stagnalis, Planorbis corneus, Viviparus viviparus, Radix peregra)

KRONEISL, R. 1950: Prilog poznavanju ornitofaune gorja Savsko-dravskog međuriječja u Hrvatskoj. Ptice gore Medvednice. Larus, 3, 305-352

KUČINIĆ, M. (1990): Lepidopterska fauna spilja i jama Hrvatske. Spelaeologica Croatica. 1, 35-38.

KUČINIĆ, M., Hrašovec, B. (1999): Faunal and zoogeographical review of the Lepidoptera collection of the Faculty of Forestry, University of Zagreb, Part I: Noctuidae (Insecta: Lepidoptera). Nat. Croat., 8 (1), 27-47.

KUČINIĆ, M., R. OZIMEC, B. JALŽIĆ & M. KEROVEC (1999): Distribution of troglophilic species of caddisflies and moths (Trichoptera, Lepidoptera) in Croatian caves and pits. Abstracts of the 14th International Symposium of Biospeleology. 93-94.
KUŠAN, F. (1933): Predradnje za floru lišaja Hrvatske i Dalmacije. II. izvještaj. Acta Bot., 8, 105-117

LANGHOFFER, A. (1904): Popis riba, koje su prispjele narodnom zoološkom muzeju u Zagrebu do konca godine 1900. Glasnik hrv. naravoslovnoga društva 16, (1-24)

LANGHOFFER, A. (1912): Fauna hrvatskih pećina, I. Rad JAZU 193: 339-364.

LANGHOFFER, A. (1915): Fauna hrvatskih pećina II. (Fauna cavernarum Croatiae, II.). Prirodoslovna istraživanja Hrvatske i Slavonije (JAZU), 7, 3-22

LANGHOFFER, A. (1915): Fauna hrvatskih pećina, II. Prirodoslovna istraživanja JAZU, Zagreb, 7,9-22.
LATTINGER, R. (1968): Ekologija i biologija podzemnog račića jednakonožac iz Sutinskih vrela. Magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu

LATTINGER-PENKO, R. (1968): Prilog biologiji vrste Stenasellus hungaricus thermalis (Crustacea, Isopoda).Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu

LATTINGER-PENKO, R. (1970): Rod Stenasellus (Crustaca, Isopoda) in Yugoslavia. Peti jugosl. Speleološki kongres, Skopje, 191-195

LATTINGER-PENKO, R. (1970b): Vérification expérimentale de l’interdépendance de la distribution de Stenasellus hungaricus thermalis (Crustacé, Isopode) et les conditions de température du biotope. Annales de Speleologie, 25 (2), 319-334

LATTINGER-PENKO, R. (1970c): Analiza prirodne populacije Stenasellus hungaricus thermalis

LATTINGER-PENKO, R. (1972): Contribution a la biologie du Stenasellus hungaricus thermalis

MEŠTROV,1960: (Isopoda). Crustaceana, Suppl. 3, 117-133

LORKOVIĆ Z. (1993): Ecological association of Leptidea morsei major Grund 1905 (Lepidoptera, Pieridae) with the oak forest Lathyreto-quercetum petraeae Hr-t 1957 in Croatia. Periodicum biologorum 95, 455-457.

LORKOVIĆ, Z. (1927): Leptidea sinapis ab. major Grund als selbständige Art aus Kroatien. Glasnik entomološkog društva kraljevine S.H.S, 2 (1), (1-16+2 tab.).

LORKOVIĆ, Z. (1938): Studien über den Speziesbegriff. I. Artberechtingung von Everes argiades Pall., E. alcetas Hffgg. und E. decolorata Stgr. Mitt. Münchn. Ent. Ges. 28 (2), 215-246.

LORKOVIĆ, Z. (1942): Studien über den Speziesbegriff. II. Artberechtingung von Everes argiades Pall., E.alcetas Hffgg. und E.decolorata Stgr.Mitt. Münchn.Ent.Ges. 32(2),599-624,3 tabl.

LORKOVIĆ, Z. (1943): Modifikationen und Rassen von Everes argiades Pall. und ihre Beziehungen zu den klimatischen Faktoren ihrer Verbreitungsgebiete. Mitt. Münchn. Ent. Ges. 33 (2-3), 571-678, 5 tabl.

LORKOVIĆ, Z. (1993): Leptidea reali Reissinger 1989 (= lorkovici Real 1988), a new European species (Lepid., Pieridae). Nat. Croat., 2 (1), 1-26.

LORKOVIĆ, Z. (2009): Fauna Rhopalocera Hrvatske s posebnim osvrtom na faunu Plitvičkih jezera (rukopis iz 1954). Entomologia Croatica, 13 (1), 15-78.

LUKAČ, G. (1992): Flora Grada Zagreba i okolice. Ekološki projekt Zagreb, I dio – OSNOVA. Botanički zavod PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1-55

MAGUIRE, I. & Gottstein-Matočec (2004): The distrubution pattern of freshwater crayfish in Croatia. Crustaceana, 77 (1), 25-47.

MAJCEN, J. (1991): Struktura ornitofaune Botaničkog vrta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Diplomski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

MALTAR, K. (1962): Briofiti Maksimirske šume. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu

MARAČIĆ, Lj. (1963): Pregled flore i vegetacije mahovina na zidovima i krovovima okolice Zagreba. Diplomski rad, Sveučilište u Zagreb

MARKOVIĆ, D. (1984): Noviji podaci o praćenju rasprostranjenosti populacija šišmiša (Chiroptera) u Hrvatskoj. U : Malez, M. Zbornik predavanja, 9-i Jugoslavenski speleološki kongres, Karlovac 17 – 20.10.1984, Karlovac, 545–552

MARKOVIĆ, Lj. (1965): Prilog poznavanju ruderalne vegetacije Hrvatske. Acta Bot. Croat. 24, 91-136

MARKOVIĆ, Lj. (1970): Prilozi neofitskoj flori savskih obala u Hrvatskoj. Acta Bot. Croat. 29, 203-212

MARKOVIĆ, Lj. (1973): Saprobolus neglectus Nash., nova adventivna vrsta Jugoslavije. Acta Bot. Croat. 32, 237-242

MARKOVIĆ, Lj. (1975): Botrychium matricariifolium (Retz.) A.Br. ex Koch u flori HrvatskeActa Bot. Croat., 34, 157-158. (Medvednica)

MARKOVIĆ, Lj. (1980): Zajednica Polygono-Chenopodietum Lohm., 1950 u vegetaciji sprudova rijeke Save u Hrvatskoj. Acta Bot. Croat., 29, 121-130

MARKOVIĆ, Lj., Hulina, N. (1970): Eleusine indica (L.) Gaertn. u širem području Zagreba. Acta Bot. Croat., 29, 213-215

MATONIČKIN, I. (1955): Ekološka poredbena istraživanja faune termalnih voda Hrvatskog Zagorja. Disertacija. Sveučilište u Zagrebu.

MATONIČKIN, R, HABDIJA, I., PRIMC-HABDIJA, B. (2001): The effects of season and food availability on macroinvertebrate colonization in a woodland stream. Arch. Hydrobiol. 855.

MATONIČKIN, R. (2000): Trofički odnosi tijekom naseljavanja makrozoobentosa u akoreofilnim zajednicama. Magistarski rad. PMF. Sveučilište u Zagrebu. 83 str.

MEDIĆ, M. (1900): Podust (Dodatak narodnoj nomenklaturi riba). Nastavni vjesnik, 8, 463-469

MEDIĆ, M. (1901): Drugo kolo ihtioloških bilježaka. Rad JAZU, knjiga 147, Mat.-prir. razred 30, 139-191

MEDVEDOVIĆ, J. (1983): Vegetacijska karta SR Hrvatske, sekcija Podravska Slatina, mjerilo 1:100.000. Beograd.

MÉHELY, L. (1904): A Mecsek-hegység és a Kapela herpetologiai viszonyai. Allatt. Közlem., 3, 241-289

MÉHELY, L. (1905): Die herpetologische Verhältnisse des Mecsekgebirges und der Kapela. Ann. hist.-nat. Mus. Hungar., 3, 256-316

MEŠTROV, (1960): Crustacea, Isopoda. Ekologija, 5 (1), 117-124

MEŠTROV, M. (1957): Bathynellacea iz podzemne vode Zagreba. Biol. Glasnik, 10, 127-136

MEŠTROV, M. (1958): Ekološka istraživanja faune podzemnih voda savske nizine. Disertacija, Sveučilište u Zagrebu, 127 pp.

MEŠTROV, M. (1958): Ekološka istraživanja faune podzemnih voda savske nizine. Disertacija. PMF. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 127 str.

MEŠTROV, M. (1960a): Faunističko-ekološka i biocenološka istraživanja podzemnih voda savske nizine. Biol. glasnik, 13, 73-109

MEŠTROV, M. (1960b): Stenasellus hungaricus thermalis ssp. n. (Crustacea, Isopoda). Nalaz predglacijale vrste u toplim izvorima kod Zagreba. Biol. glasnik, 13, 345-350

MEŠTROV, M. (ur.) (1989): Biološke karakteristike jezera Jarun i okolinih podzemnih voda, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

MEŠTROV, M., Lattinger-Penko, R., Kerovac, M. (1986): Distribution des Amphipodes (Crustacea) dans les eaux hypogees interstitielles des alluvions de la Save par rapport aux conditions des biotopes. IX. Congr. Speleol., Barcelona, 2, 201-204.

MIHOKOVIĆ, N. (neobjavljeno): Podaci o zapažanjima vretenaca na području Grada Zagreba (Savica, Savica kraj toplane, Savica nasip, Bundek, Botanički vrt, Savska cesta, Grančari) od 2002. do 2007. Dokumentacija Zoološkog odjela Hrvatskog prirodslovnog muzeja.

MIKULIĆ, K. (2006): Istraživanje ptica parka Maksimir. Hrvatsko ornitološko društvo, Zagreb.

MIKUSKA, J. (1966): Neuer Fund der Fransenfledermaus (Myotis n. nattereri Kuhl, 1818) in Jugoslawien. Säugetierkundliche Mitt., 14, 229

MIŠKIĆ, H. (1992): Fauna vretenaca Zagreba i okolice. Studentski rad (mentor: Matija Franković), Biološki odjel, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 8 pp.

MIŠKIĆ, H. (1994): Vretenca (Insecta, Odonata) maksimirskih jezera. Diplomski rad, Biološki odjel, Prirodoslovno–matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 56 pp.

MIŠKIĆ, R. (1971): Beitrag zur Verbreitungskenntnis Silphidae (Coleoptera Staphylionidae) in Jugoslawien. Acta entomologica Jugoslavica 7: 57-64.

MITIĆ, V. (1968): Epifitski briofiti okolice Zagreba. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu

MLADINOV, L. (1958): Popis noćnih leptira (Noctua) Zagreba i okolice. Hrvatski narodni zoološki muzej 1: 1-62

MLADINOV, L. (1973): Lepidoptera (Rhopalocera) zbirki Hrvatskog narodnog zoološkog muzeja u Zagrebu. Hrvatski narodni zoološki muzej, 7, 125 pp.

MLADINOV, L. (1975): Lepidoptera – Hesperidae (Rhopalocera) zbirki Hrvatskog narodnog zoološkog muzeja u Zagrebu. Hrvatski narodni zoološki muzej, 8, 14 pp.

MRAKOVČIĆ M., Schneider, D., Mustafić, P. & Kerovec, M. (2000): Status of genus Cobitis and related species in Croatia. Folia Zool., 49 (Suppl. 1), 113-116

MRAKOVČIĆ, M., Brigić, A., Buj, I., Ćaleta, M., Mustafić, P. & Zanella, D. (2006): Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

MUNJKO, I., Tomec, M., Pavletić, Z. (1973): Neke ekološke karakteristike mahovina rashladnog tornja organsko kemijske industrije u Zagrebu. Acta Bot. Croat., 32, 117-123

MUŽINIĆ, J. (1992): Fauna kopnenih ekosustava Grada Zagreba i okolice. Ekološki projekt Zagreb, I dio – OSNOVA. Zavod za ornitologiju HAZU, Zagreb, 59 pp.

NEILREICH, A. (1868): Die Vegetationsverhaltnisse von Croatien. F.A.Brockhaus, Leipzig.

NIKOLIĆ, T. & Topić, J. (ur.) (2005): Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

NIKOLIĆ, T. (1994): Flora Croatica (ed), Indeks florae Croaticae Pars 1. Nat. Croat. 3 (Suppl.2): 1-116

NIKOLIĆ, T. (1997): Flora Croatica (ed), Indeks florae Croaticae Pars 2. Nat. Croat. 6 (Suppl.1): 1-232

NIKOLIĆ, T. (2000): Flora Croatica (ed), Indeks florae Croaticae Pars 3. Nat.Croat. 9 (Suppl.1): 1-324

NIKOLIĆ, T., Bukovec, D., Šopf, J., Jelaska, S.D. (1998): Kartiranje flore Hrvatske, mogućnosti i standardi. Nat. Croat., 7, Suppl. 1, 62 str

NIKOLIĆ, T., FADLJEVIĆ, D., BUKOVEC, D. (2001): Club mosses (class Lycopsida) distribution in Croatia. Nat. Croat. 10 (1): 33-52.

NIKOLIĆ, T., Rešetnik, I., Alegro, A., Cigić, P., Boršić, I., Bogdanović, S. (2007): Inventarizacija vaskularne flore. Prilog za izradu prostornog plana područja posebnih obilježja priobalje Save, krajobraz uz Savu – savski park, I. etapa – Savica. Botanički zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 28 pp.

NIKOLIĆ, T., Topić, J. (2005): Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske. Ministarstvo kulture i DZZP, Republika Hrvatska

OIKON (2007): Karta staništa Parka prirode Medvednica u M 1:25000. Stručna studija.. Zagreb

OIKON, Zagreb (2004); Karta staništa Republike Hrvatske

PASZLAVSZKY, J. (1918): Fauna Regni Hungariae. I. Vertebrata, Classis. Mammalia. 3-43

PAVLETIĆ, J. (1964): Vodozemci i gmazovi (Amphibia – Reptilia) zbirke Hrvatskog narodnog zoološkog muzeja u Zagrebu. Katalog br. 4, Hrv. nar. zool. muzej, Zagreb

PAVLETIĆ, Z. (1969): Florističko kartiranje sjeverne Hrvatske u okviru izrade florističke karte Srednje Europe. Acta Bot. Croat.28: 455-458.

PAVLETIĆ, Z., Trinajstić, I., Šugar, I. (1980): O rasprostranjenosti vrste Sisyrinchum angustifolium Miller u Hrvatskoj. Acta Bot. Croat., 39, 171-174

PAVLINIĆ, I. (2001): Ribe rijeke Save kod Zagreba. Diplomski rad, Biološki odsjek, Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

PAVLINIĆ, I.,Tvrtković, N. (2003): The presence of Eptesicus nilssonii and Vespertilio murinus in the Croatian bat fauna confirmed. Natura Croatica, 12 (2), 55-62

PENJALOV, I.: Briofitska flora i vegetacija u Zelengaju kod Zagreba. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu

PESCE, G.L. & Lattinger, R. (1983): a new Cyclopoid copepod from hyporeic subterranea waters of Yugoslavia: Acanthocyclops (Acanthocyclops) petkovskii n.sp. (Crustacea: Copepoda). Rivista di Idrobiologia, 22 (1), 59-65 Periodicum biologorum, 1, 69-76

PETROV (198?): Sisavci Jugoslavije. Bilten Narodnog muzeja

PETROV, B.M. (1992): Mammals of Yugoslavia, Insectivores and Rodents. Prirodnjački muzej u Beogradu, Suppl. 37, Beograd

PEVALEK, I. (1915): Sisyrinchum angustifolium Miller u Hrvatskoj. Prir. istraž. JAZU, 7 (1-2)

PEVALEK, I. (1947): Dicrocephala sonchifolia nov pripadnik Zagrebačke flore. Glasnik biološke sekcije Periodicum Biologorum, 1, 13-16

PFEIFER, V. (1972): Svraka maruša, Pica pica, progoni lasicu. Larus, 24, 161-170

PINTER, L. (1972): Die Gattung Vitrea Fitzinger, 1833 in den Balkanlandern (Gastropoda: Zonitidae). Ann. zool., 29 (8), 209-315.

PLENKOVIĆ, A. (1984): Interakcijsko djelovanje brzine strujanja vode i organskog onečišćenja na naseljavanje dijatomeja u perifitonskim zajednicama. Sveučilište u Zagrebu, Magistarski rad. 127 pp.

POPIJAČ, A., Sivec, I. (2009): Stoneflies (Insecta, Plecoptera) from museum collections in Croatia. Nat. Croat. 18 (2), 243-254.

PRETNER, E. (1973): Koleopterološka fauna pećina i jama Hrvatske, s historijskim pregledom istraživanja. Krš Jugoslavije, 8/6, 101-239.

PRIMC, B., HABDIJA, I. (1987): Ciliated Colonization of Artificial Substrates in Different Saprobic Conditions in a Running Water. Acta.hydrochim. hydrobiol. 15 (1987) 5, 487-494.

RAČKI, R. (1975): Nova vrsta roda Cyclotella Kitzing. Acta Bot. Croat., 34, 129-132

RADOVIĆ, D. (1987): Struktura i godišnja dinamika faune ptica rukavca Save kod Zagreba. Diplomski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

RADOVIĆ, D. Kralj, J., Tutiš, V. & Ćiković, D. (2003): Crvena knjiga ugroženih ptica Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog planiranja, Zagreb

RAKAMARIĆ, M. (1970): Ličinke Plecoptera i njihov odnos prema ekološkim faktorima u potocima Medveščak i Črnomerec. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu.

RANIUS, T., Aguado, O., Antonsson, K., Audisio, P., Ballerio, A., Carpaneto, G.M., Chobot, K., Gjurašin, B., ……………………., Zach, P. (2005): Osmoderma eremita (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoninae) in Europe. Animal Biodiversity and Conservation, 28 (1), 1-(32)

RAUŠ, Đ. (1995): Sto trajnih ploha Republike Hrvatske (Ekološka istraživanja). Gla. šum. pokuse 32: 225-376.

RAUŠ, Đ., ŠEGULJA, N., TOPIĆ, J. (1985): Vegetacija sjeveroistočne Hrvatske. Gla. šum. pokuse 21: 179-211, Zagreb.

RAUŠ, Đ., ŠEGULJA, N., TOPIĆ, J. (1985): Vegetacija sjeveroistočne Hrvatske. Gla. šum. pokuse 23: 223-335, Zagreb.

REGULA-BEVILACQA, LJ. (?): Neke rijetke i zanimljive vrste u flori Strahinščice. Acta botanica croatica vol.45: 145-152

REGULA-BEVILACQA, LJ. (?): Prilog flori Krapine, Radoboja i Strahinščice u Hrv. Zagorju. Acta botanica croatica vol.50: 115-127

REGULA-BEVILACQUA, Lj. (1997): Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Školska knjiga, Zagreb, 174 str

ROGULJ, B., Danielopol, D. L. (1992): Three new Mixtacandona (Ostracoda) species from Croatia, Austria and France. Vie et Milieu,
ROGULJ, B., Marmonier, P., Lattinger, R., Danielopol, D. L. (1994): Fine-scale distribution of hypogean Ostracoda in the interstitial habitats of the Rivers Sava and Rhône. Hydrobiologia, 287, 19-28.

RÖSSLER, E. (1900): Odonata Fabr. S osobitim obzirom na Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju. Glasnik hrv. naravoslovnog društva, 12, 1-97.

RÖSSLER, E. (1903): Popis ptica hrvatske faune, koje su prispjele „narodnom zoološkom muzeju“ u Zagrebu do konca godine 1900. Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga društva, 14 (1902), 11-90

RÖSSLER, E. (1904): Popis reptilija i amfibija hrvatske faune koji su prispjeli „narodnom zoološkom muzeju“ u Zagrebu do konca godine 1900. Glasnik hrv. narav. društva, 15 (1903), 221-225

ROTA, J. (1997): Atlas plavaca (Insecta, Lycaenidae) Hrvatske. Rad za rektorovu nagradu, mentor M. Kučinić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 19 pp.

RUCNER, D. (1967): Prilog poznavanju ekološkog značenja ornitofaune okolice Klanjca (Hrvatsko zagorje).Larus 19: 86-106.

RUCNER, R. (1967): Prilog kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi ornitofauna nekih šumskih zajednica zapadne Hrvatske. Larus 19: 44-85.

RUCNER, R. (1969): Beskralježnjaci šuma (Rim)

RUCNER, R. (1970): Ptice (Rim)

RUCNER, R. (1975): Ptičji svijet Samoborskog gorja. Larus, 26-28, 117-141

RUŠ, Đ, ŠEGULJA, N., TOPIĆ, J. (1985): Vegetacija sjeveroistočne Hrvatske. Glasnik za šumske pokuse 21, str. 179-211, Zagreb.

SCHLOSSER (1877-1878 – 1879): Fauna kornjašah trojedne kraljevine

SCHLOSSER, J. C. K., Vukotinović, Lj. F. (1857): Syllabus Florae Croaticae. Zagrabiae. Klingräff, H. 1861: Zur Flora von Kroatien, Die in der Umgegend von Agram un Kroatien vorkom menden Pflanzen. Linnaea, 31 ?2, 6-62

SCHLOSSER, J. C. K., Vukotinović, Lj. F. (1869): Flora Croatica. Zagrabiae

SCHWARZ, E. (1936): Untersuchungen uber Systematik un Verbreitung der europäischen unmediterranen Ottern. In: Die euroäischen und mediterranen Ottern und ihre Gifte. Behringwerk-Mitt., Marburg – Lahn, 7, 178-261

SEKULIĆ, B., Obradović, J. & Rac, M. (1989): Proportion of exoskeleton according to the size and sex of the crayfish Austropotamobius torrentinum Schr. Periodicum Biologorum, 91 (1) 113-114

SIMOVA–TOŠIĆ, D. (1979): Tipulidae (Diptera) u zbirci Hrvatskoga narodnog zoološkog muzeja u Zagrebu. Acta entom. Jugoslavica, 15 (1-2) 139 – 144.

SIVEC, I. (1985): Stoneflies (Plecoptera) from the Croatian National Zoological Museum in Zagreb. Biološki vestnik 33 (1), 57-60.

STEINER, S. (1935): Ein Beitrag zur Lepidopterenfauna Kroatiens. Die Colias Arten. Intern. Entomolog. Zeitschr. Guben, 29, 268-272

STEINER, S. (1938): Der heutige Stand der Rhopalocera- und Hesperiidae-Arten fur die Lepidopterenfauna Kroatiens. Internationale Entomologische Zeitschrift, 42, 373-375

STEUER, A. (1899): Die Entomostraken der Plitvicer Seen und des Blata-Sees (Croatien), gesammelt von Dr. R. Sturany (1895). +3 Tafeln und 8 Textfiguren

STOSSICH, E. (1907): Catalogo della Collezione malakologica del defzunto prof. A. Stossich. G. Balestra, Trieste, 1-96

SUDGEN,, A., PENNIISI, E. (2000): Diversity Digitized. Science 289 (5488), 2305

SUŠIĆ, G. (1982): Karakteristika i veličina populacija ptica Maksimirskog parka s posebnim osvrtom na vrste roda Parus. Diplomski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
SUŠIĆ, G. (1982): Ptice Maksimirskog parka. Monografija Maksimir.

SUŠIĆ, G., BARTOVSKY, V., RADOVIĆ, D., STIPČEVIĆ, M. (u tisku): Atlas ptica gnjezdarica Hrvatske. I. Non Passeriformes. Sveučilište u Zagrebu.

SUŠIĆ, G., Bartovsky, V., Stipčević, M. & Radović, D. (1989): Ornitološka istraživanja ekosistema „Jarun“ u 1988. godini. Technical report 7. Zavod za ornitologiju JAZU, Zagreb, 26 pp.

SUŠIĆ, G., Radović, D. & Bartovsky, V. (1988): Znanstvena zbirka ptičjih svlakova zavoda za ornitologiju JAZU. U: Meštrov, M. & Sušić, G. (ur.) Ornitologija u Hrvatskoj, Zbornik znanstvenog skupa u povodu 120 godina znanstvene ornitologije u JAZU i 86 godina znanstvene djelatnosti Zavoda za ornitologiju. JAZU, Zagreb, 37-88

ŠARIĆ, I. (1902): Fitogeografski odnosi zagrebačke okoline. Glasnik hrv. naravoslovnoga društva, 13 (4-6), 1-21
ŠAŠIĆ, M. (2005): Stanje istraženosti faune danjih leptira PP Medvednice. Stručna studija. Natura. Zagreb

ŠAŠIĆ, M. 2006: Stanje istraženosti faune danjih leptira Parka prirode Medvednica. Natura – Društvo za istraživanje prirode Hrvatske, Zagreb

ŠAŠIĆ, M., Kučinić, M. 2004: Danji leptiri. U: Marković, D. (ur.) Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 71-74

ŠAŠIĆ, M., Mihoci, I. (2006): Istraživanje faune danjih leptira parka Maksimir. Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

ŠEPAROVIĆ, D. (1978): Korovna flora i vegetacija na poljima kukuruza u prigorskoj zoni Zagreba. Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu.

ŠERIĆ JELASKA L. (2005): Fauna trčaka (Carabidae, Coleoptera) u šumskim zajednicama Medvednice, Magistarski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

ŠKREB, N. & Gjulić, B. (1955): Contribution a l’etude des Noctules (Nyctalus noctula Schreb.) en liberté et en captivité. Mammalia, 19 (2), 335-343

ŠOŠTARIĆ, D. (1888): Prilog poznavanju slatkovodnih korepnjaka Hrvatske. Rad JAZU, 41 (22)

ŠOŠTARIĆ, D. (1888): Prilog poznavanju slatkovodnih korepnjaka Hrvatske. Rad JAZU, 92 41 (22), 103-214 + 4 Tafeln

ŠTAMOL, V. (1992): The significance of quantitative fluctuations in eurivalent land snails (Mollusca: Gastropoda terrestria) in malacocoenoses. Nat. Croat., 1, 105-114

ŠTAMOL, V. (1993); The influence of the ecological characteristics of the phytocoenoses on the percentage proportions of zoogeographical elements in the malacocoenoses of land snails (Mollusca: Gastropoda terrestria). Vegetatio, 109, 71-80

ŠTEINER, S. (1916): Beitrage zur kroatisch-slavonischen Lepidopterenfauna (Rhopalocera: Lycaenidae), Die „Chrysophanus Hb.“ Arten in der Umgebung von Agram (Zagreb – Kroatien). Glasnik hrvatskog prirodoslovnog društva 28,84-94

ŠUGAR, I. (ur.) (1994): Crvena knjiga biljnih vrsta Republike Hrvatske. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, Zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 522 str

TAUŠANOVIĆ, S. (1954): Dnevni leptiri zagrebačke okolice. Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu.

THOMAS, D.W. (1995): Hibernating bats are sensitive to nontactile human disturbance. J. Mammal. 76: 940-946

TKALČEC, Z., Mešić, A., Matočec, N., Kušan, I. (2008): Crvena knjiga gljiva Hrvatske. Ministarstvo kulture i DZZP, Republika Hrvatska

TOPIĆ, J., Vukelić, J. (2009): Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 376 str

TOPLAK, D. (1962): Litofitska flora i vegetacija u užem području grada Zagreba. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu

TORTIĆ, M. (1964): Prilog poznavanju viših gljiva okolice Zagreba. Acta Bot. Croat., 23, 73-97

TORTIĆ, M. (1968): Više gljive okolice Zagreba. Acta Bot. Croat., 26-28, 101-116

TORTIĆ, M., Lisiewska, M. (1978): Macromycetes in some chesnut forests in the vicinity of Zagreb. Acta Bot. Croat., 37

TREER, T. (1982): Godišnja dinamika planktonskih Cladocera (Cladocera, Arthropoda) u maksimirskim jezerima. Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu

TRINAJSTIĆ, I. (2000): Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. (Fumariaceae) u flori Hrvatske. Nat. Croat., 9 (1), 61-65

TUTIŠ, V. (1998): Rasprostranjenost, izbor staništa i gustoća populacija vrsta roda Strix (Aves, Strigiformes) u Hrvatskoj. Disertacija, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

TVRTKOVIĆ, Katalog izložbe „Fauna Zagreba“. Hrvatski narodni zoološki muzej, Zagreb

TVRTKOVIĆ, N. (2001): Ugroženost i zaštita faune Hrvatske. U: Balabanić, J. i ost.: Opstanak ili nestanak? Katalog izložbe. Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 50-75

TVRTKOVIĆ, N. (2010): Ugrožena fauna i flora grada Zagreba. Džepni prirodoslovni vodič. Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 72 str

TVRTKOVIĆ, N. (ur.) (2004): Podzemne životinje. U: Marković, D. (ur.) Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 75-78

TVRTKOVIĆ, N. (ur.) (2006a): Crvena knjiga sisavaca Hrvatske. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

TVRTKOVIĆ, N. (ur.) (2006b): Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hratske. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

TVRTKOVIĆ, N., Dulić, B. & Grubešić, M. (1995): Distribution and habitats of dormice in Croatia. Hystrix (n.s.), 6 (1-2), 199-207

TVRTKOVIĆ, N., Pavlinić, I. & Haring, E. (2005): Four species of long-eared bats (Plecotus Geoffroy, 1818; Mammalia, Vespertilionidae) in Croatia: field identification and distribution. Folia Zool., 54 (1-2), 75-88

UNGAR, S., Regula-Bevilacqua, Lj. (1989): Vodič kroz Botanički vrt. Treće izdanje, Botanički zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 188 str. + slike + 1karta

URBIHA, V. (1964): Prilog poznavanju flore i vegetacije desne obale Save na području od pješačkog mosta do naselja Lučko. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu

VELKOVRH, F. (1970): Dve novi podzemeljski Hidrobiidi (Gastropoda). Biol. Vestnik, 18, 97-106. Ilijanić, V., Stošić, M. 1972: Popis zbirke mekušaca (Mollusca) Spiridiona Brusine. Hrv. nar. Zool. Muzej, 6, 1-86

VOGRIN, V. (1955): Prilog fauni Hymenoptera – Aculeata Jugoslavije. Zaštita bilja (Beograd), 31, 72 pp.

VOUK, V. (1932): Hiljadugodišnja tisa u Zagrebu. Priroda

VOUK, V. (1940): Prilozi morfologiji, ekologiji i horologiji paprati Adiantum capillus-veneris u Jugoslaviji. Rad JAZU, 267; Matem.-prirodoslovni razred, 83, 149-182, 6sl.+6tab.

VRBEK (2006): Biljni svijet Maksimira. Hrvatski prirodoslovni muzej i Botanički zavod Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu, Zagreb

VUKELIĆ, J., Mikac, S., Baričević, D., Bakšić, D., Posavec, R. (2008): Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj, nacionalna ekološka mreža. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 263 str

VUKOTINOVIĆ Lj. (1879): Fauna leptirah u okolišu Zagrebačkom. Rad JAZU, 48, 1-129

VUKOTINOVIĆ, Lj. (1876): Nove biline i druga addenda flori Hrvatskoj. Rad JAZU, 34, 119 -132

VUKOTINOVIĆ, Lj. (1877): Nove biline i razjašnjenje njegovih dvojbenih. Rad JAZU, 39, 193-218

WAGNER, A. (1912): Beschreibungen neuer Land- und Süsswasserschnecken aus Südösterreich, Kroatien und Bosnien. Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 62, 246-260.

WAGNER, A. (1924): Systematische Verzeichniss der mir heute bekannten Arten un Formen der Clausiliiden. III. Ann. Zool. Mus. Polonici Hist. Nat., 3 (3/4), 99-126.

WAGNER, A. (1927): Studien zur Molluskenfauna d. Balkanhalbinsel mit besonderer Berücksichtung Bulgariens un Thraziens, nebst monographischer Bearbeitung einzelner Gruppen. Prace Zool. Mus. Pol., 6, (4), 263-399.

WAGNER, A.J. (1897): Monographiae der Gattung Pomatias Studer. Denkschr. Mat. Nat. Cl. Ak. Wiss., 64, 565-632, + 10 tabl.

WAGNER, A.J. (1915): Beiträge zur Anatomie und Systematik der Stylomatophoren aus dem Gebiete der Monarchie und der angrenzenden Balkanländer. Denkschr. Mat. Nat. Cl. Ak. Wiss., 91, 429-498, + 24 tabl.

WINKLER. A. (1912): Die Rassen von Anophthalmus Scopolii, Sturm und Schaumi, Schmidt. Ent. Bl. Berlin, 8, 243 – 249

ZDUNIĆ, Đ. (1960): Gujavice okolice Zagreba. Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu.