Upravljanje

Parkom prirode Medvednica upravlja javna ustanova u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske. Osnivač Ustanove je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača Ustanove obavlja Vlada Republike Hrvatske. Djelatnost Ustanove uključuje zaštitu, održavanje i promicanje Parka prirode Medvednica u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravljaju te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj. Ustanovom upravlja Upravno vijeće, a ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove te zastupa i predstavlja Ustanovu.

Članovi Upravnog vijeća:

  • Zrinka Domazetović, predsjednica
  • Diana Prpić, članica
  • mr.sc. Dubravka Pajkin Tučkar, članica
  • Vladimir Lušo, član
  • Ivan Štefek, član

Ustanova je podijeljena na ured ravnatelja, dva odjela i tri odsjeka kojima upravlja ravnatelj.

Ured ravnatelja

Ravnateljica

dr. sc. Marina Popijač
ravnateljica@pp-medvednica.hr

Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode

Na čelu sa stručnim voditeljem bave se stručnim poslovima koji se odnose na zaštitu, održavanje, očuvanje i korištenje, a na temelju godišnjih i dugoročnih planova i programa rada. Stručnog voditelja imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Stručna voditeljica – rukovoditeljica odjela stručnih poslova
Tajana Ban Ćurić, dipl. ing. geol.
strucnivoditelj@pp-medvednica.hr

Stručna savjetnica biolog / ekolog 

strucnasluzba@pp-medvednica.hr

Viša stručna savjetnica-geograf

Sunčana Završki Dominković, prof. geogr.
strucnasluzba@pp-medvednica.hr

Stručni suradnik – šumar

Martina Belović Kelemen, dipl.ing.šum.
strucnasluzba@pp-medvednica.hr

Odsjek za upravljanje projektima

Stručna suradnica za projekt; "CEETO: Ekoturizam srednje Europe: alati za zaštitu prirode"

Marija Kulić, prof. geogr.
ceeto@pp-medvednica.hr

Stručni savjetnik - asistent za projektne aktivnosti - priprema i provedba EU projekata

Gordana Modrušan Horvat, mag. anglistike i rusistike
cpm@pp-medvednica.hr

Odjel čuvara prirode

Obavlja neposrednu zaštitu kao i poslove čuvanja i promicanja Parka prirode te nadzire primjenu odredbi Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu u Parku prirode Medvednica.

Rukovoditeljica odjela - glavna čuvarica prirode
Martina Jurjević Varga, dipl. ing. šum.
nadzor@pp-medvednica.hr

Čuvar prirode I. vrste
Goran Škrlec, dipl.ing.šum
nadzor@pp-medvednica.hr

Čuvar prirode I. vrste
Mladen Budinšćak, mag. cin.
nadzor@pp-medvednica.hr

Čuvar prirode I. vrste
Mr. sc. šum. Marijan Ocvirek
nadzor@pp-medvednica.hr

Čuvar prirode III. vrste
Ivan Štefek
nadzor@pp-medvednica.hr

Čuvarica prirode II. vrste
Dubravka Boroša
nadzor@pp-medvednica.hr

Čuvar prirode III. vrste
Zlatko Car
nadzor@pp-medvednica.hr

Odsjek za promidžbene aktivnosti, prodaju i turističku djelatnost

Obavlja poslove vezane uz edukaciju, interpretaciju, obavješćivanje - mediji, turizam i organiziranje događanja u Parku.

Rukovoditeljica odsjeka za promidžbene aktivnosti, prodaju i turističku djelatnost
Andrea Kostelić, prof. geog.
prezentacija@pp-medvednica.hr

Stručni savjetnik – voditelj edukacije
Denis Kovačić, mag. geogr.
prezentacija@pp-medvednica.hr

Odsjek za zajedničke, opće, ekonomske i pravne poslove

Obavlja administrativne, kadrovske, pravne, financijske i računovodstvene poslove.

Rukovoditeljica odsjeka za zajedničke, opće, ekonomske i pravne poslove
Antonia Pezo, dipl.oec.
tajnistvo@pp-medvednica.hr

Voditeljica odsjeka računovodstvenih poslova
Gordana Bakić, ekonomistica
tajnistvo@pp-medvednica.hr

Stručna suradnica za financijsko - računovodstvene poslove EU projekta; "Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica"  (KK.06.1.2.01.0012)

Natječaj u tijeku
@pp-medvednica.hr

Pododsjek tehničkih poslova i održavanja

Obavlja stručne i tehničke poslove u svezi održavanja objekata i opreme, vozila, poslove protupožarne zaštite, poslove zaštite na radu, kao i druge tehničke poslove.

Rukovoditeljica pododsjeka tehničkih poslova i održavanja
Suzana Kavčić, dipl. ing. geol.
suzana.kavcic@pp-medvednica.hr