pp-medvednica-rudnik-upravljanje-1

Upravljanje

Parkom prirode Medvednica upravlja javna ustanova u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske. Osnivač Ustanove je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača Ustanove obavlja Vlada Republike Hrvatske. Djelatnost Ustanove uključuje zaštitu, održavanje i promicanje Parka prirode Medvednica u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravljaju te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj. Ustanovom upravlja Upravno vijeće, a ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove, te zastupa i predstavlja Ustanovu.

Članovi Upravnog vijeća:

  • Zrinka Domazetović, predsjednica
  • dr.sc. Hrvoje Carić, član
  • Leonard Fulir, član
  • Jadranka Veselić Bruvo, član
  • Snježana Šantek, član

Ustanova je podijeljena u pet službi kojima upravlja ravnatelj.

Ured ravnatelja

Ravnateljica

mr.sc. Marina Popijač dipl.ing.
ravnateljica@pp-medvednica.hr

Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, i korištenja Parka prirode

Na čelu sa stručnim voditeljem bave se stručnim poslovima koji se odnose na zaštitu, održavanje, očuvanje i korištenje, a na temelju godišnjih i dugoročnih planova i programa rada. Stručnog voditelja imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Stručna voditeljica – rukovoditeljica odjela stručnih poslova
Tajana Ban Ćurić, dipl. ing. geol.
strucnivoditelj@pp-medvednica.hr

Stručni savjetnik-biolog 
Kristina Vugrek Petljak, dipl.ing.biol.
strucnasluzba@pp-medvednica.hr

Stručni savjetnik-biolog (zamjena)
Antonio Cipčić, dipl.ing.biol
strucnasluzba@pp-medvednica.hr

Viši stručni savjetnik-geograf
Sunčana Završki Dominković, prof. geogr.
strucnasluzba@pp-medvednica.hr

Odsjek za upravljanje projektima

Rukovoditeljica odsjeka za upravljanje projektima – koordonator za pripremu i provedbu projekata

mr. sc. Snježana Malić – Limari

snjezana.malic-limari@pp-medvednica.hr 

Odjel čuvara prirode

Obavlja neposrednu zaštitu kao i poslove čuvanja i promicanja Parka prirode te nadzire primjenu odredbi Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu u Parku prirode Medvednica.

Rukovoditelj odjela – glavna čuvarica prirode
Martina Jurjević Varga, dipl. ing. šum.
nadzor@pp-medvednica.hr

Čuvara prirode vrste
Goran Škrlec, dipl.ing.šum
nadzor@pp-medvednica.hr

Čuvar prirode I. vrste
Mladen Budinšćak, mag. cin.
nadzor@pp-medvednica.hr

[/su_column]

Čuvar prirode I. vrste
Mr. sc. šum. Marijan Ocvirek
nadzor@pp-medvednica.hr

[/su_row]

Čuvar prirode III. vrste
Ivan Štefek
nadzor@pp-medvednica.hr

Čuvarica prirode II. vrste
Dubravka Boroša
nadzor@pp-medvednica.hr

Odsjek za promidžbene aktivnosti, prodaju i turističku djelatnost

Obavlja poslove vezane uz edukaciju, interpretaciju, obavješćivanje – mediji, turizam i organiziranje događanja u Parku.

Rukovoditeljica odsjeka za promidžbene aktivnosti, prodaju i turističku djelatnost
Andrea Kostelić, prof. geog.
prezentacija@pp-medvednica.hr

Stručni suradnik – voditelj edukacije
Denis Kovačić, mag. geogr.
prezentacija@pp-medvednica.hr

Stručni suradnik – vodič (sezonski)
Eva Hursa, mag. pov. i kroatologije
prezentacija@pp-medvednica.hr

Odsjek za zajedničke, opće, ekonomske i pravne poslove

Obavlja administrativne, kadrovske, pravne i financijske i računovodstvene poslove.

Rukovoditeljica odsjeka za zajedničke, opće, ekonomske i pravne poslove
Antonia Pezo, dipl.oec.
tajnistvo@pp-medvednica.hr

Voditeljica odsjeka računovodstvenih poslova
Snježana Šantek
tajnistvo@pp-medvednica.hr

Pododsjek tehničkih poslova i održavanja

Obavlja stručne i tehničke poslove u svezi održavanja objekata i opreme, vozila, poslove protupožarne zaštite, poslove zaštite na radu, kao i druge tehničke poslove.

Rukovoditelj pododsjeka tehničkih poslova i održavanja
Suzana Kavčić, dipl. ing. geol.
info@pp-medvednica.hr

Domar
Zlatko Car