Forestry

ANIĆ, M. (1940): Pitomi kesten na Zagrebačkoj gori, Glasnik za šumske pokuse broj 7, Zagreb.

ANIĆ, I., ORŠANIĆ, M. (2010): Morfološka i šumskouzgojna obilježja park-šuma grada Zagreba // Park-šume grada Zagreba / Matić, Slavko ; Anić, Igor (ur.). Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, Str. 135-146.

ANIĆ, M., RAUŠ, Đ., RUKAVINA, M. (1979): Karta šumskih zajednica Parka prirode Medvednica. Republički zavod za zaštitu prirode. Zagreb.

BAKŠIĆ, D., PERNAR, N., PERKOVIĆ, I. (2010): Adsorpcijski kommpleks tla na nekarbonatnim supstratima u jelovim i bukovo-jelovim sastojinama Hrvatske. // Glasnik za šumske pokuse. 43; 1-17

BECE-SLUNJSKI Đ. (2006): Posebi rezervati šumske vegetacije na Medvednici / magistarski rad. Zagreb : Šumarski fakultet, 11.07., 120 str. Voditelj: Španjol, Željko.

BERTOVIĆ, S. (1970): Šumskovegetacijska područja i njihovi klimatski odnosi kao osnova za regionalnu tipološku klasifikaciju šuma u Hrvatskoj. Disertacija. Sveučilište u Zagrebu.

BEUS, V. (1984): Vertikalno raščlanjenje šuma u svjetlu odnosa realne i primarne vegetacije u Jugoslaviji. Radovi 76. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

BUKVIĆ, R. (2013): Varijabilnost europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na Medvednici prema morfološkim obilježjima listova / diplomski rad.

Zagreb : Šumarski fakultet, 20.12. 2013., 42 str. Voditelj: Idžojtić, Marilena.

CAR, Z., CESTAR, D., HREN, V., KIRASIĆ, D., RAUŠ, Đ. (1969): Regionalni prostorni plan regije grada Zagreba. Zagreb (elaborat). Arhiva šumarskog instituta, Jastrebarsko.

CESTAR, D., HREN, V., KOVAČEVIĆ, Z., MARTINOVIĆ, J., PELCER, Z. (1982): Ekološko-gospodarski tipovi šuma Hrvatskog zagorja. Rad. Šum. Inst. Jastrebarsko 48.

CESTAR, D., GLAVAŠ, M., HALAMBEK, M., HARAPIN, M., HREN, V., MARTINOVIĆ, J., (1986): Bukva i bukove šume Hrvatske. Rad. Šum. Inst. Jastrebarsko 21 (69): 1-45. Zagreb.

ČAVLOVIĆ, J., MAROVIĆ, T. (1997): Odnos prirašćivanja stabala jele na NPŠO “Sljeme”. Šumarski list 121 (9-10): 473-478.

ĐURINAC, D. (2004): Istraživanje značenja Parka prirode Medvednica za stanovništvo grada Zagreba u okviru ekoloških, socijalnih i gospodarskih funkcija šume. / diplomski rad.

Zagreb : Šumarski fakultet, 04. 07. 2004., 41 str. Voditelj: Čavlović, Juro.

FABIJANIĆ, G., et al. (1986): Šumskogospodarska osnova Hrvatske (knjiga 1) “Hrvatske šume p.o. Zagreb, str. 1-616.

FIEDLER, S. (1991): Sadržaj olova u lišću tise u Zagrebu i na Medvednici. Diplomski rad. PMF, Sveučilište u Zagrebu.

GLAVAČ, V. (1962): Osnovno fitocenološko raščlanjenje nizinskih šuma u Posavini. Šumarski list 9-10: 317-329

HORVAT, I. (1963): Šumske zajednice Jugoslavije. Šumarska enciklopedija, 2:560-590, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb

HRŠAK, V. (1993): Mineralizacija dušika u tlu nekih travnjačkih fitocenoza u okolici Zagreba. Disertacija. PMF. Sveučilište u Zagrebu.

JELASKA, S. D. (2001): Preliminary Analyses Results Of Forest Plant Diversity And Distribution On Mt. Medvednica, Croatia // Spatial Information and the Environment / Halls, Peter (ur.). London : Taylor & Francis, Str. 183-197 (chapter 11).

JELASKA, S. D., BUKOVEC, D., NIKOLIĆ, T., HRŠAK, V., PLAZIBAT, M. (2000): Impact of chemical composition of topsoil on plant diversity in the Medvednica Nature Park, Croatia. GIS Croatia 2000 Int.Conf, Kereković, D. (ur.). Zagreb: 374-379

JELASKA, S.D., NIKOLIĆ, T. (2000): Geochemical control of the forest plant diversity on Mt. Medvednica, Croatia. Periodicum Biologorum 102 (3): 237-243.

JURKIĆ, D. (2010): Acidofilne šume hrasta kitnjaka na Medvednici / završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Šumarski fakultet, 17.2.2010. 2010., 38 str. Voditelj: Baričević, Dario.

KERN, A. (1909): Gospodarstvena osnova za šumu kr. I slob. Grada Zagreba. Šumarski list. Str.1-9.

KLEPAC, D. (1964): Smjernice o estetskom i rekreativnom uređenju Medvednice. Šumarski list 1-2: 1-9. (1940)

KLEPAC, D. (1964): Šumsko-uzgojni tretman u zaštićenim šumama s osvrtom na šume grada Zagreba. Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb 1990.

KLEPAC, D. (1965): Uređivanje šuma. Nakladni zavod Znanje Zagreb.

KOVAČEVIĆ, P., KALINIĆ, M., PAVIĆ, BOGUNOVIĆ (1972): Tla gornje Posavine. Institut za pedologiju i tehnologiju tla Poljoprivrednog fakultetea Sveučilišta u Zagrebu

MAJER, D. (1967): Uređajna osnova šuma Medvednice, Stanje 1966. Važi od 1.1.1967. Do 31.12.1976. Zagreb, str. 1-180.

MAJER, D. (1980): Šume Medvednice kao rekreacijsko područje grada Zagreba. Šumarski list 7-8: 299

MATIĆ, S. (1990): Šume i šumarstvo Hrvatske – jučer, danas, sutra. Gla. šum. pokuse 26: 33-56.

MATIĆ, S., ANIĆ, I. (1993): Karta dobnih razreda, uzgojnih oblika i degradacijskih stadija nizinskih šuma Pokupskog bazena. Rad. Šum. Inst. Jastrebarsko 31 (1-2)

MATIĆ, S. (1994): Ekološke i gospodarske značajke revitalizacije privatnih šuma u Hrvatskoj. Zbornik radova. HAZU i J.P.Hrvatske šume: 167-212, Zagreb-Vinkovci.

MATIĆ, S., PRPIĆ, B. (1997): Program njege, obnove i održavanja, te ekološke i socijalne funkcije park-šuma na području grada Zagreba. Šumarski list 5-6, 225.

MAYER, B. (1997): Šumska tla Republike Hrvatske na kraju XX stoljeća. U Rauš, Đ. (ur.): Šume u Hrvatskoj, 19-32. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

MEDAK, J. (2011): Šume pitomog kestena s prasećim zeljem (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova) u Hrvatskoj. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. CXXXV, Posebni broj; 5-24 (članak, znanstveni).

MEDAK, J., IDŽOJTIĆ, M., NOVAK-AGBABA, S., ĆURKOVIĆ-PERICA, M., MUJIĆ, I., POLJAK, I., JURETIĆ,D., Željko, PRGOMET. Croatia // Following chestnut footprints (Castanea spp.), Cultivation and culture, folklore and history, traditions and uses / Avanzato, Damiano (ur.). Cuneo : International Society for Horticultural Science, 2009. Str. 40-43.

MEDAK, J., VUKELIĆ, J., BARIČEVIĆ, D. (2005): Association Castaneo-Fagetum Marinček & Zupančič 1995 in north-western Croatia // Zbornik prispevkov in izvlečkov simpozija Flora in vegetacija Slovenije ter sosednjih območij 2005 / Martinčič, Andrej ; Wraber, Tone ; Zupančič, Mitja (ur.). Ljubljana : Botanično društvo Slovenije ; SAZU, 22-22

MEDVEDOVIĆ, J., MILKOVIĆ, J. (2000): Jesenska fenofaza šumske vegetacije na Medvednici i vremenske prilike u 1999. Godini. Rad. Šumar. inst. Jastrebarsko. 35 (1): 37-54.

MEŠTROVIĆ, Š., MATIĆ, S (1990): Smjernice gospodarenja šumama u parku prirode Medvednica. Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb, str.63-66.

MEŠTROVIĆ, Š., MATIĆ, S., TUSTONJIĆ, A., PAVELIĆ, J. (1998): Šume Medvednice jučer-danas-sutra. Šumarski list 72 (7-8): 315-328.

PAVELIĆ, J. (1994): Program njege, obnove, održavanja i zaštite za “Park-šume na grada Zagreba. Uređajni zapisnik. Odjel za uređivanje šuma. Zagreb: 1-247.

PELCER, Z., MEDVEDOVIĆ, J., LINDIĆ, V. (1970-1983): Karte šumskih zajednica sjeverne Hrvatske, mjerilo 1:50.000. Zagreb, Rukopis (arhiva šumarskog instituta, Jastrebarsko).

PELCER, Z., MEDVEDOVIĆ, J., OREČ, M., RUKAVINA, M., PALFI, T., LINDIĆ, V. (1968-1989): Karte šumskih zajednica Hrvatske, mjerilo 1:100.000. Zagreb, Rukopis (arhiva šumarskog instituta, Jastrebarsko).

PELCER, Z. (1986): Bukva i bukove šume Hrvatske. Rad. Šum. Inst. Jastrebarsko 21 (69): 1-45. Zagreb.

PETRAČIĆ A., ANIĆ M. (1952): Obicni jasen (Fraxinus excelsior) u Zagrebačkoj gori. Glasnik za šumske pokuse 10, 25. Zagreb.

POLJAK, Ž. (1993/94): Medvednica i njezine šume, mala povijesna kronika. Ekološki glasnik 9-10: 45-51

PRPIĆ, B., KOMLENOVIĆ, N., SELETKOVIĆ, Z. (1988): Propadanje šuma u SR Hrvatskoj. Šumarski list 5-6: 195-215.

PRPIĆ, B. (1992): Ekološka i gospodarska vrijednost šume u Hrvatskoj. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Monografija Šume u Hrvatskoj, Zagreb, 237-256.

ROJKO, I. (2014): Usporedba mješovitih sastojina hrasta kitnjaka i običnog graba kao staništa jelenka Lucanus cervus (Linné, 1758) u Maksimiru i na Medvednici / diplomski rad. Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 30.10. 2014, 60 str. Voditelj: Jelaska, Sven D.

SEDLAR, Z., MAREKOVIĆ, S., ŠEGOTA, V., ALEGRO, A., HRŠAK, V. (2011): Ecological differentiation of the forest communities on Mt. Medvednica, Central Croatia // 34th International Symposium Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Programme, Abstracts, Excursin guide / Biondi, Edoardo ; Čarni, Andraž ; Heiselmayer, Paul ; Hršak, Vladimir (ur.). Camerino : University of Camerino, 48-48

SELETKOVIĆ, I., POTOČIĆ, N. (2006): Stanje ishrane obične bukve (Fagus sylvatica L.) i obične jele (Abies alba Mill.) na području Medvednice. // Radovi Šumarskog Instituta Jastrebarsko. Izvanredno izdanje, 9; 117-125

SELETKOVIĆ, I., POTOČIĆ, N., UGARKOVIĆ, D., JAZBEC, A., PERNAR, R., SELETKOVIĆ, A. (2008): The influence of climate and relief properties on crown condition status of Common beech – a case study of Medvednica massif, Croatia // Air pollution and climate change at contrasting altitude and latitude / Marcus Schaub, Michele Kaennel Dobbertin, Doris Steiner (ur.). Birmensdorf : Swiss Federal Research Institute WSL, 91-91

SELETKOVIĆ, Z., TIKVIĆ, I., UGARKOVIĆ, D. (2010): Stanišni uvjeti park-šuma grada Zagreba // Park-šume grada Zagreba / Matić, Slavko ; Anić, Igor (ur.). Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, Str. 39-44.

SMILAJ, I. (1957): Prostorno uređivanje šuma NR Hrvatske. Šumarski list. Str.246-274. Zagreb

TRINAJSTIĆ, I., RAUŠ, Đ., VUKELIĆ, J. MEDVEDOVIĆ, J. (1992): Vegetacijska karta šumskih zajednica Hrvatske. U Rauš, Đ. (ur.): Šume u Hrvatskoj. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

TUSTONJIĆ, A., PAVELIĆ, J., FARKAŠ-TOPOLNIK, N., ĐURČIĆ-KURIC, T. (1999): Šume unutar prostornog plana Zagrebačke županije. Šumarski list. 9-10: 469.

VALOŽIĆ, L., CVITANOVIĆ, M. (2011): Mapping the Forest Change: Using Landsat Imagery in Forest Transition Analysis within the Medvednica Protected Area. // Hrvatski geografski glasnik. 73, 1; 245-255 (članak, znanstveni).

VALOŽIĆ, L., CVITANOVIĆ, M. (2013): Seeing the forest from the trees: Analysis and visualization of forest cover change in the Medvednica Nature Park, Croatia. // EUGEO Rome 2013, Book of abstracts.

VEDRIŠ, M. (2002): Fitocenološka obilježja fakultetske šume “Sljeme” na Medvednici / diplomski rad. Zagreb : Šumarski fakultet, 10.10. 2002., 36 str. Voditelj: Vukelić, Joso. Rim, 93-93

VUKELIĆ, J. (1991): Šumske zajednice i staništa hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) u gorju sjeverozapadne Hrvatske. Gla. šum. pokuse 27: 1-82.

VUKELIĆ, J., BARIČEVIĆ, D., ŠAPIĆ, I., KUZMANIĆ, S. (2010): FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE BUKOVIH ŠUMA NA JUŽNIM OBRONCIMA MEDVEDNICE. // Glasnik za šumske pokuse. 43; 49-60

VUKELIĆ, J., ORŠANIĆ, M. (1994): Vegetacijske i šumskouzgojne značajke specijalnog rezervata šumske vegetacije “bablji zub-Ponikve” na Medvednici.

VUKELIĆ, J., RAUŠ, Đ. (1998): Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski fakultet Zagreb, 1-309. Zagreb

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support