Laws, decisions and regulations

AGRICONSULTING S.P.A (2005): Procjena turističke strukture i prijedlozi za održivi razvoj turizma u području KEC projekata, Ministarstvo kulture, Zagreb

AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU – Zavod za ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu (1999): Krajolik – Sadržajna i metodska podloga Krajobrazne osnove Hrvatske, RH – Ministarstvo prostornog urenenja, graditeljstva i stanovanja – Zavod za prostorno planiranje, Zagreb

ANONYMUS (1992): Ekološki projekt Zagreb. Ekonerg – Elektroprojekt – Ina Inžinjering, Zagreb

ANONYMUS (2006): HE Drenje, Studija utjecaja na okoliš. Elaborat za HEP, Elektroprojekt Zagreb, Zagreb.

ANONYMUS (2007): Oštećenost šumskih ekosustava na području Parka prirode Medvednica. Šumarski institut Jastrebarsko, Jastrebarsko

ANONYMUS 2006: HE Drenje, Studija utjecaja na okoliš. Elaborat za HEP, Elektroprojekt Zagreb, Zagreb.(2006?)

APPLETON, M.R. i Hotham, P.A.E (2007): Izrada planova upravljanja u zaštičenim područjima u Hrvatskoj- Priručnik. Fauna & Flora International, Cambridge, UK

AZO (2009): Godišnji izvještaji o praćenju kakvoće zraka na području Republike Hrvatske za 2007. i 2008. godinu

AZO, (2008): Završno izvješće o emisijama onečišćujućih tvari u zrak na području RH za 2007. godinu
AZO, (2009): Program vođenja informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje 2009. -2012.

AZO; Registar onečišćavanja okoliša: Izvješća za 2008. i 2009.

BERTOVIĆ, S. (1975): Prilog poznavanju odnosa klime i vegetacije u Hrvatskoj. Acta biologica VII/2. JAZU, Zagreb.216 str.

BERTOVIĆ, S. (1983): Reljef, podneblje i vegetacijski pokrov Zagrebačke regije. Prostorni plan Zagrebačke regije. Urbanistički institut SR Hrvatske, Zagreb.

BRUSINA, S. (1907): Naravoslobne crtice sa sjeveroistočne obale Jadranskog mora. Dio četvrti i posljednji. Rad JAZU, 171m 43-228.

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU (DZS); Statističke informacije 2007. i 2008.

EDWARDS, J.L., LANE, M.A., NIELSEN, E.S. (2000): Interoperability of biodiversity databases: Biodiversity information on every desktop. Science 289: 2312-2314.

EUROPEAN UNION TWINNING PROJECT, Implementing the Water Framework Directive in the Republic of Croatia – REZULTATI PROJEKTA, The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety and DLG, Servise for Land and Water Manegement

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA; Plan gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu za razdoblje do 2015. godine – Nacrt, svibanj 2009 (2007)

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA¸Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. Godine

GLAVAČ, V. 1958: O šumi lipe i tise (Tilio-Taxetum). Šum list 1-2, 21-26

GODIŠNJE IZVJEŠĆE o praćenju onečišćenja zraka na području grada Zagreba za 2009.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE o praćenju onečišćenja zraka na području grada Zagreba za 2008.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE o praćenju onečišćenja zraka na području grada Zagreba za 2007.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE o praćenju onečišćenja zraka na području grada Zagreba za 2006.

GOLUBIĆ, Jasna; Promet i okoliš, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 1999

GOSPODARENJE ENERGIJOM U GRADOVIMA, Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)

GRABUNDŽIJA, M. (2010): Krajobrazna studija područja Grada Zagreba, INFO, no. 8; str. 4-5, Zagreb

GRADSKI ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA GRADA I ZAŠTITU OKOLIŠA, Zagreb (2001): Prostorni plan Grada Zagreba

GRADSKI ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA GRADA I ZAŠTITU OKOLIŠA, Zagreb (2003): Generalni urbanistički plan Grada Sesveta

GRADSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 2006., Izvješće o stanju okoliša Grada Zagreba
HABDIJA, I. (1969): Prilog upoznavanju kvalitete tekućih voda na osnovi biologijske i kemijske analize. Sveučilište u Zagrebu. Magistarski rad. 79 pp.

HABEKOVIĆ, D. & Popović, J. (1991): Stanje i iskorištenost ribljeg fonda u rijeci Savi od Podsuseda do Strelečkog. Ribarstvo Jugoslavije, 46 (1-9), 1-9

HADŽIĆ, A. dipl.ing., Sinčić, D. dipl.ing.; Divlja odlagališta u Gradu Zagrebu, Zagrebački Holding d.o.o. – Podružnica Čistoća

HOCHETLINGER, Italo (1914): Pod kasnu jesen. Priroda, 4 (2), 56-59.

HORVAT, I. (1932): Građa za briogeografiju Hrvatske. Acta Bot. Croat., 7, 73-128

HORVAT, I. (1938): Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj. Zagreb.

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, (2007):. Str. 293; Hrvatski zdravstveni statistički ljetopis za 2006. godinu

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, (2008): Hrvatski zdravstveni statistički ljetopis za 2007. Godinu

ILIJANIĆ, Lj. (1980): Biogeografski položaj i biocenološko-ekološke značajke Zagrebačke okolice. Savjetovanje ljudski okoliš u Zagrebu. JAZU, Znanstveni savjet za zaštitu prirode i skupština grada Zagreba, Zagreb, 272-281

ILIJANIĆ, Lj., Hršak, V., Juričić, Ž., Hršak, J. (1989): Influence on air pollution on the bark pH-values in the regions of Zagreb and Sisak. Acta Bot. Croat., 48, 63-73

INSTITUT ZA TURIZAM, Hrvatski turizam u brojkama, vol 3, broj 2/2009.

INSTITUT ZA TURIZAM, Tomas Zagreb 2008 – Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja Zagreba

IPCC FOURTH ASSESSMENT REPORT (AR4) 2007. (IPCC je znanstveno međuvladino tijelo organizirano od strane Svjetske meteorološke organizacije (World Meterological Organisation – WMO) i UN-ovog Programa za okoliš (United Nations Environmental Programme – UNEP)).

JENKINS, M., Scherr, J.S., Inbar, M. (2004): Markets for Biodiversity Services. Potential Roles and Challenges. Environment 46 (6)
KRAMARIĆ, Ž., Tišma, S., Ozimec, K., Demonja, D. (2006): Analysis of Ecotourism Development Potential in Protected Areas in the Republic of Croatia and Recommendations. // Croatian International Relations Review, 12

MAJER, D. (1980): Šume Medvednice kao rekreacijsko područje grada Zagreba, Zagreb : [s. n.].

MARIĆ, M., Grgurević O. (2007): Krajobraz – suvremena europska kretanja, slovenski model i iskustva, stanje u Hrvatskoj, Prostor – znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam 2(34) 15(2007); str. 272-281, Zagreb

MARUŠIĆ, Z., Tomljenović, R. (2006): Stavovi i potrošnja posjetitelja nacionalnih parkova i parkova prirode u Hrvatskoj, TOMAS Nacionalni parkovi i parkovi prirode Institut za turizam. Zagreb

MEŠTROV, M. (1988): Primjena ornitoloških istraživanja i izradi ekoloških studija-stanje i perspektive. U knjizi: Meštrov, M., Sušić, G. (Edss.): ornitologija u Hrvatskoj: 153-159. JAZU. Zagreb.

MEŠTROV, M. (ur.) (1986): Ekološka istraživanja u okolici NE Prevlaka. Elaborat za Zajednicu elektroprivrednih organizacija Hrvatske i Slovenije. Prirodoslovno- matematički fakultet u Zagrebu, OOUR Prirodoslovni odjeli, Biološki odsjek, Zagreb

MEŠTROV, M., Lattinger-Penko, R. (1981): Investigation of the mutual influence between a polluted river and its hyporheic. Int. J. Speleol., 11, 159-171

MEŠTROV, M., Stilinović, B., Habdija, I., Lattinger, R., Maloseja, Z., Kerovac, M., Čičin-Šain, L. (1983): The ecological characterististics of interstitial undergroundwaters in relation to the water of the river Sava. Acta Biol., 48, 5-33

MEŠTROVIĆ, Lj. 1985: Studija utjecaja HE Podsused na vegetaciju i faunu, Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, srpanj 2009., Godišnje izviješće o provedbi nacionalnog programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla u 2008. godini

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA, listopad 2008. Zagreb; Sudjelovanje javnosti u donošenju odluka o okolišu – priručnik za provedbu

NATIONAL INVENTORY REPORT 2009 (Croatian greenhouse gas inventory for 1990-2007.) (Nacionalni inventar stakleničkih plinova 2009. godine), EKONERG 2009.

NIKOLIĆ, T., FERTALJ, K., HELMAN, T., MORNAR, V., KALPIĆ, D. (2001): CROFlora, a database application to handle the Croatian vascular flora. Acta Bot. Croat.60 (1): 31-48.

NIKOLIĆ, T., JELASKA, S.D., HOLCER, D. (1996): Croatian information service for biodiversity on WWW. Presented at the Book of abstract, Workshop disseminating biodiversity information, Amsterdam.

ODLUKA o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Ivanja Reka, Petruševec, Zaprune i Mala Mlaka (Sl. Gl. GZ, br. 9/07)

OIKON (2004): Studije društveno-gospodarskog značaja, potreba i opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina na prostoru Zagrebačke županije

OIKON, d.o.o., Baza podataka

PAVLIKAKIS, G.E., Tsihrintzis, V.A. (2003): A quantitative method for accounting human opinion, preferances and perceptions in ecosystem management. Journal of Environmental Management 68: 193-205

PETRINEC, Z. (2001): Ribolovno gospodarska osnova. Športsko ribolovno društvo „Pešćenica“, Zagreb

PHILLIPS, A. (2000): Financing Protected Areas-Guidelines for Protected Area Managers. Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 5 Cardiff University and The World Conservation Union

PODACI GRADSKOG UREDA ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO GRADA ZAGREBA (veljača 2010.)

POPOVIĆ, J. & Kezić, N. (1989): Mjere za unapređenje slatkovodnog ribarstva općine Novi Zagreb. Ribolovno gospodarska osnova. Sportsko društvo „Piškor“, Zagreb

POVRŠINSKI, M. (1969): Prilog poznavanju nekih ekoloških svojstava livadnog tla u okolici

PRIOPĆENJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU, br. 12.1.2. Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku i županije u 2007. (ožujak 2010.)

PROCJENA UGROŽENOSTI Republike Hrvatske od prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća

PROJEKT „Sustavno gospodarenje energijom u Gradu Zagrebu“

PROSTORNO – PROMETNA STUDIJA CESTOVNO – ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA šireg područja Grada Zagreba, IGH d.d., Građevinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zgarebu, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Institut prometa i veza, Željezničko projektno društvo d.d., 2008.

RADOVIĆ, D. (1999): Pregled stanja, strategija i akcijski planovi zaštite raznolikosti hrvatske ornitofaune. Studija NSAP zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša.

RAUŠ, Đ., TRINAJSTIĆ, I., VUKELIĆ, J., MEDVEDOVIĆ, J. (1992): Biljni svijet hrvatskih šuma. U Rauš, Đ. (ur.): Monografija “Šume u Hrvatskoj”, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 33-78.

REGISTAR PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA koje imaju odobrenje za prikupljanje tvari koje oštećuju ozonski sloj pri održavanju i popravljanju protupožarnih urenaja prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (NN 120/05).

RGN (2007): Elaborat zaštitnih zona vodocrpilišta Grada Zagreba I faza

RGN (2009): Izrada baze podataka kakvoće podzemne vode zagrebačkog vodonosnika

RGN, (2009): Elaborat zaštitnih zona vodocrpilišta Slapnica i Lipovec

RGN, (2009): Elaborat zaštitnih zona vodocrpilišta Strmec, Šibice i Bregana

RGN, (2009): Elaborat zaštitnih zona vodocrpilišta Velika Gorica

SENZIBILIZIRANJE, INFORMIRANJE I UKLJUČIVANJE JAVNOSTI U PROCESU ODLUČIVANJA U OKOLIŠU

SLUŽBENI GLASNIK GRADA ZAGREBA 07/09; Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Gradu Zagrebu od 2009. do 2012.

SOÓS, L. (1904): Magyarország Helicidái. Állattani közlem., 3, 134-184.

STATISTIČKI LJETOPIS GRADA ZAGREBA, 2009.

STRATEGIJA ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE (NN 130/09)

STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA RH, RGN fakultet, 2008.
STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE, 2009.

STRATEGIJA RAZVOJA HRVATSKOG TURIZMA do 2010. godine., Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka (2003)

STRATEGIJA UPRAVLJANJA VODAMA (NN 91/08)

STRUKTURA I STAVOVI POSJETITELJA, TE EKONOMSKO VREDNOVANJE PARKA PRIRODE MEDVEDNICA; Javna ustanova „Park prirode Medvednica“ (2009)

TARBUK, Z. (1993): Ptice jarunskog sportsko-rekreacijskog centra. Troglodytes, 6, 95-103.Kralj, J. 1997: Ornitofauna Hrvatske tijekom posljednjih dvjesto godina. Larus, 46, 1-112

TASK FORCE ON ECONOMIC BENEFITS OF PROTECTED AREAS OF THE WORLD COMMISSION ON PROTECTED AREAS (WCPA) of IUCN in collaboration with the Economics Service Unit of IUCN (1998) Economic Values of Protected Areas: Guidelines for Protected Area Managers. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK

TKALČEC, Z., Matočec, N., Mešić, A. (2003): Priručnik za komercijalno sakupljanje gljiva. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb, 47 pp.

TOPIĆ, J., Ilijanić, Lj., Tvrtković, N. & Nikolić, T. (2006): Staništa. Priručnik za inventarizaciju, kartiranje i praćenje stanja. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

TUCKER, G.M., EVANS, M.I. (1997): Habitats for birds in Europe: a conservation strategy for the wider environment. Cambridge, U.K.: Bird Life International (BirdLife Conservation Series No.6).

TVRTKOVIĆ, N. (2006): Vrste životinja koje su prioriteti u planiranju očuvanja biološke raznolikosti na području Grada Zagreba (studija). Gradski zavod za prostorno uređenje, Zagreb, 97 pp.

TVRTKOVIĆ, N., Vuković, M., Pavlinić, I., Šašić, M., Mihoci, I., Grbac, I. (2006): Inventarizacija odabrane faune Savice sa zonacijom prostora. Prilog za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja, Priobalje Save (krajobraz uz Savu – Savski park), I. Etapa – Savica. Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 46 pp. + karta zonacije prostora

TVRTKOVIĆ, N., Vuković, M., Pavlinić, I., Šašić, M., Mihoci, I., Grbac, I. (2007): Inventarizacija odabrane faune Savice sa zonacijom prostora. Prilog za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja, Priobalje Save (krajobraz uz Savu – Savski park), I. Etapa – Savica. Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 46 str. i karta zonacije prostora

UPRAVA ZA RUDARSTVO, (2010) Podaci Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
VISKANIC, P., Kramarić, Ž., Kipson, S., Tišma, S., Blašković, H. (2005): Karst Ecosystem Conservation Project (IBRD/GEF TF No 050539 HR) Management Planning Guidelines. Zagreb: Republic of Croatia, Ministry of Culture

VISKANIC, P., Pavlus, N., Baica, M., Brkljačić, A., Gašparac, M., Kiš, K., Kramarić, Ž., Lukač, G., Pintarić, K., Tišma, S. (2006): The Karst Ecosystem Conservation Project in Croatia: An Example on the Role of GIS in the Conservation and Management of Protected Areas // Nature Protection: GIS / Pierre Karrasch (ur.). Dresden: Technische Universitat Dresden

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA (2008): Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Medvednica. Zagreb

ZBORNIK RADOVA: Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa

ZELENA KNJIGA, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Program ujedinjenih naroda za razvitak (UNDP)

ZNANSTVENA I TEHNOLOGIJSKA POLITIKA REPUBLIKE HRVATSKE 2006.-2010.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support