Šumarstvo

ANIĆ, M. (1940): Pitomi kesten na Zagrebačkoj gori, Glasnik za šumske pokuse broj 7, Zagreb.

ANIĆ, I., ORŠANIĆ, M. (2010): Morfološka i šumskouzgojna obilježja park-šuma grada Zagreba // Park-šume grada Zagreba / Matić, Slavko ; Anić, Igor (ur.). Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, Str. 135-146.

ANIĆ, M., RAUŠ, Đ., RUKAVINA, M. (1979): Karta šumskih zajednica Parka prirode Medvednica. Republički zavod za zaštitu prirode. Zagreb.

BAKŠIĆ, D., PERNAR, N., PERKOVIĆ, I. (2010): Adsorpcijski kommpleks tla na nekarbonatnim supstratima u jelovim i bukovo-jelovim sastojinama Hrvatske. // Glasnik za šumske pokuse. 43; 1-17

BECE-SLUNJSKI Đ. (2006): Posebi rezervati šumske vegetacije na Medvednici / magistarski rad. Zagreb : Šumarski fakultet, 11.07., 120 str. Voditelj: Španjol, Željko.

BERTOVIĆ, S. (1970): Šumskovegetacijska područja i njihovi klimatski odnosi kao osnova za regionalnu tipološku klasifikaciju šuma u Hrvatskoj. Disertacija. Sveučilište u Zagrebu.

BEUS, V. (1984): Vertikalno raščlanjenje šuma u svjetlu odnosa realne i primarne vegetacije u Jugoslaviji. Radovi 76. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

BUKVIĆ, R. (2013): Varijabilnost europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na Medvednici prema morfološkim obilježjima listova / diplomski rad.

Zagreb : Šumarski fakultet, 20.12. 2013., 42 str. Voditelj: Idžojtić, Marilena.

CAR, Z., CESTAR, D., HREN, V., KIRASIĆ, D., RAUŠ, Đ. (1969): Regionalni prostorni plan regije grada Zagreba. Zagreb (elaborat). Arhiva šumarskog instituta, Jastrebarsko.

CESTAR, D., HREN, V., KOVAČEVIĆ, Z., MARTINOVIĆ, J., PELCER, Z. (1982): Ekološko-gospodarski tipovi šuma Hrvatskog zagorja. Rad. Šum. Inst. Jastrebarsko 48.

CESTAR, D., GLAVAŠ, M., HALAMBEK, M., HARAPIN, M., HREN, V., MARTINOVIĆ, J., (1986): Bukva i bukove šume Hrvatske. Rad. Šum. Inst. Jastrebarsko 21 (69): 1-45. Zagreb.

ČAVLOVIĆ, J., MAROVIĆ, T. (1997): Odnos prirašćivanja stabala jele na NPŠO “Sljeme”. Šumarski list 121 (9-10): 473-478.

ĐURINAC, D. (2004): Istraživanje značenja Parka prirode Medvednica za stanovništvo grada Zagreba u okviru ekoloških, socijalnih i gospodarskih funkcija šume. / diplomski rad.

Zagreb : Šumarski fakultet, 04. 07. 2004., 41 str. Voditelj: Čavlović, Juro.

FABIJANIĆ, G., et al. (1986): Šumskogospodarska osnova Hrvatske (knjiga 1) “Hrvatske šume p.o. Zagreb, str. 1-616.

FIEDLER, S. (1991): Sadržaj olova u lišću tise u Zagrebu i na Medvednici. Diplomski rad. PMF, Sveučilište u Zagrebu.

GLAVAČ, V. (1962): Osnovno fitocenološko raščlanjenje nizinskih šuma u Posavini. Šumarski list 9-10: 317-329

HORVAT, I. (1963): Šumske zajednice Jugoslavije. Šumarska enciklopedija, 2:560-590, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb

HRŠAK, V. (1993): Mineralizacija dušika u tlu nekih travnjačkih fitocenoza u okolici Zagreba. Disertacija. PMF. Sveučilište u Zagrebu.

JELASKA, S. D. (2001): Preliminary Analyses Results Of Forest Plant Diversity And Distribution On Mt. Medvednica, Croatia // Spatial Information and the Environment / Halls, Peter (ur.). London : Taylor & Francis, Str. 183-197 (chapter 11).

JELASKA, S. D., BUKOVEC, D., NIKOLIĆ, T., HRŠAK, V., PLAZIBAT, M. (2000): Impact of chemical composition of topsoil on plant diversity in the Medvednica Nature Park, Croatia. GIS Croatia 2000 Int.Conf, Kereković, D. (ur.). Zagreb: 374-379

JELASKA, S.D., NIKOLIĆ, T. (2000): Geochemical control of the forest plant diversity on Mt. Medvednica, Croatia. Periodicum Biologorum 102 (3): 237-243.

JURKIĆ, D. (2010): Acidofilne šume hrasta kitnjaka na Medvednici / završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Šumarski fakultet, 17.2.2010. 2010., 38 str. Voditelj: Baričević, Dario.

KERN, A. (1909): Gospodarstvena osnova za šumu kr. I slob. Grada Zagreba. Šumarski list. Str.1-9.

KLEPAC, D. (1964): Smjernice o estetskom i rekreativnom uređenju Medvednice. Šumarski list 1-2: 1-9. (1940)

KLEPAC, D. (1964): Šumsko-uzgojni tretman u zaštićenim šumama s osvrtom na šume grada Zagreba. Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb 1990.

KLEPAC, D. (1965): Uređivanje šuma. Nakladni zavod Znanje Zagreb.

KOVAČEVIĆ, P., KALINIĆ, M., PAVIĆ, BOGUNOVIĆ (1972): Tla gornje Posavine. Institut za pedologiju i tehnologiju tla Poljoprivrednog fakultetea Sveučilišta u Zagrebu

MAJER, D. (1967): Uređajna osnova šuma Medvednice, Stanje 1966. Važi od 1.1.1967. Do 31.12.1976. Zagreb, str. 1-180.

MAJER, D. (1980): Šume Medvednice kao rekreacijsko područje grada Zagreba. Šumarski list 7-8: 299

MATIĆ, S. (1990): Šume i šumarstvo Hrvatske – jučer, danas, sutra. Gla. šum. pokuse 26: 33-56.

MATIĆ, S., ANIĆ, I. (1993): Karta dobnih razreda, uzgojnih oblika i degradacijskih stadija nizinskih šuma Pokupskog bazena. Rad. Šum. Inst. Jastrebarsko 31 (1-2)

MATIĆ, S. (1994): Ekološke i gospodarske značajke revitalizacije privatnih šuma u Hrvatskoj. Zbornik radova. HAZU i J.P.Hrvatske šume: 167-212, Zagreb-Vinkovci.

MATIĆ, S., PRPIĆ, B. (1997): Program njege, obnove i održavanja, te ekološke i socijalne funkcije park-šuma na području grada Zagreba. Šumarski list 5-6, 225.

MAYER, B. (1997): Šumska tla Republike Hrvatske na kraju XX stoljeća. U Rauš, Đ. (ur.): Šume u Hrvatskoj, 19-32. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

MEDAK, J. (2011): Šume pitomog kestena s prasećim zeljem (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova) u Hrvatskoj. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. CXXXV, Posebni broj; 5-24 (članak, znanstveni).

MEDAK, J., IDŽOJTIĆ, M., NOVAK-AGBABA, S., ĆURKOVIĆ-PERICA, M., MUJIĆ, I., POLJAK, I., JURETIĆ,D., Željko, PRGOMET. Croatia // Following chestnut footprints (Castanea spp.), Cultivation and culture, folklore and history, traditions and uses / Avanzato, Damiano (ur.). Cuneo : International Society for Horticultural Science, 2009. Str. 40-43.

MEDAK, J., VUKELIĆ, J., BARIČEVIĆ, D. (2005): Association Castaneo-Fagetum Marinček & Zupančič 1995 in north-western Croatia // Zbornik prispevkov in izvlečkov simpozija Flora in vegetacija Slovenije ter sosednjih območij 2005 / Martinčič, Andrej ; Wraber, Tone ; Zupančič, Mitja (ur.). Ljubljana : Botanično društvo Slovenije ; SAZU, 22-22

MEDVEDOVIĆ, J., MILKOVIĆ, J. (2000): Jesenska fenofaza šumske vegetacije na Medvednici i vremenske prilike u 1999. Godini. Rad. Šumar. inst. Jastrebarsko. 35 (1): 37-54.

MEŠTROVIĆ, Š., MATIĆ, S (1990): Smjernice gospodarenja šumama u parku prirode Medvednica. Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb, str.63-66.

MEŠTROVIĆ, Š., MATIĆ, S., TUSTONJIĆ, A., PAVELIĆ, J. (1998): Šume Medvednice jučer-danas-sutra. Šumarski list 72 (7-8): 315-328.

PAVELIĆ, J. (1994): Program njege, obnove, održavanja i zaštite za “Park-šume na grada Zagreba. Uređajni zapisnik. Odjel za uređivanje šuma. Zagreb: 1-247.

PELCER, Z., MEDVEDOVIĆ, J., LINDIĆ, V. (1970-1983): Karte šumskih zajednica sjeverne Hrvatske, mjerilo 1:50.000. Zagreb, Rukopis (arhiva šumarskog instituta, Jastrebarsko).

PELCER, Z., MEDVEDOVIĆ, J., OREČ, M., RUKAVINA, M., PALFI, T., LINDIĆ, V. (1968-1989): Karte šumskih zajednica Hrvatske, mjerilo 1:100.000. Zagreb, Rukopis (arhiva šumarskog instituta, Jastrebarsko).

PELCER, Z. (1986): Bukva i bukove šume Hrvatske. Rad. Šum. Inst. Jastrebarsko 21 (69): 1-45. Zagreb.

PETRAČIĆ A., ANIĆ M. (1952): Obicni jasen (Fraxinus excelsior) u Zagrebačkoj gori. Glasnik za šumske pokuse 10, 25. Zagreb.

POLJAK, Ž. (1993/94): Medvednica i njezine šume, mala povijesna kronika. Ekološki glasnik 9-10: 45-51

PRPIĆ, B., KOMLENOVIĆ, N., SELETKOVIĆ, Z. (1988): Propadanje šuma u SR Hrvatskoj. Šumarski list 5-6: 195-215.

PRPIĆ, B. (1992): Ekološka i gospodarska vrijednost šume u Hrvatskoj. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Monografija Šume u Hrvatskoj, Zagreb, 237-256.

ROJKO, I. (2014): Usporedba mješovitih sastojina hrasta kitnjaka i običnog graba kao staništa jelenka Lucanus cervus (Linné, 1758) u Maksimiru i na Medvednici / diplomski rad. Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 30.10. 2014, 60 str. Voditelj: Jelaska, Sven D.

SEDLAR, Z., MAREKOVIĆ, S., ŠEGOTA, V., ALEGRO, A., HRŠAK, V. (2011): Ecological differentiation of the forest communities on Mt. Medvednica, Central Croatia // 34th International Symposium Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Programme, Abstracts, Excursin guide / Biondi, Edoardo ; Čarni, Andraž ; Heiselmayer, Paul ; Hršak, Vladimir (ur.). Camerino : University of Camerino, 48-48

SELETKOVIĆ, I., POTOČIĆ, N. (2006): Stanje ishrane obične bukve (Fagus sylvatica L.) i obične jele (Abies alba Mill.) na području Medvednice. // Radovi Šumarskog Instituta Jastrebarsko. Izvanredno izdanje, 9; 117-125

SELETKOVIĆ, I., POTOČIĆ, N., UGARKOVIĆ, D., JAZBEC, A., PERNAR, R., SELETKOVIĆ, A. (2008): The influence of climate and relief properties on crown condition status of Common beech – a case study of Medvednica massif, Croatia // Air pollution and climate change at contrasting altitude and latitude / Marcus Schaub, Michele Kaennel Dobbertin, Doris Steiner (ur.). Birmensdorf : Swiss Federal Research Institute WSL, 91-91

SELETKOVIĆ, Z., TIKVIĆ, I., UGARKOVIĆ, D. (2010): Stanišni uvjeti park-šuma grada Zagreba // Park-šume grada Zagreba / Matić, Slavko ; Anić, Igor (ur.). Zagreb : Akademija šumarskih znanosti, Str. 39-44.

SMILAJ, I. (1957): Prostorno uređivanje šuma NR Hrvatske. Šumarski list. Str.246-274. Zagreb

TRINAJSTIĆ, I., RAUŠ, Đ., VUKELIĆ, J. MEDVEDOVIĆ, J. (1992): Vegetacijska karta šumskih zajednica Hrvatske. U Rauš, Đ. (ur.): Šume u Hrvatskoj. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

TUSTONJIĆ, A., PAVELIĆ, J., FARKAŠ-TOPOLNIK, N., ĐURČIĆ-KURIC, T. (1999): Šume unutar prostornog plana Zagrebačke županije. Šumarski list. 9-10: 469.

VALOŽIĆ, L., CVITANOVIĆ, M. (2011): Mapping the Forest Change: Using Landsat Imagery in Forest Transition Analysis within the Medvednica Protected Area. // Hrvatski geografski glasnik. 73, 1; 245-255 (članak, znanstveni).

VALOŽIĆ, L., CVITANOVIĆ, M. (2013): Seeing the forest from the trees: Analysis and visualization of forest cover change in the Medvednica Nature Park, Croatia. // EUGEO Rome 2013, Book of abstracts.

VEDRIŠ, M. (2002): Fitocenološka obilježja fakultetske šume “Sljeme” na Medvednici / diplomski rad. Zagreb : Šumarski fakultet, 10.10. 2002., 36 str. Voditelj: Vukelić, Joso. Rim, 93-93

VUKELIĆ, J. (1991): Šumske zajednice i staništa hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) u gorju sjeverozapadne Hrvatske. Gla. šum. pokuse 27: 1-82.

VUKELIĆ, J., BARIČEVIĆ, D., ŠAPIĆ, I., KUZMANIĆ, S. (2010): FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE BUKOVIH ŠUMA NA JUŽNIM OBRONCIMA MEDVEDNICE. // Glasnik za šumske pokuse. 43; 49-60

VUKELIĆ, J., ORŠANIĆ, M. (1994): Vegetacijske i šumskouzgojne značajke specijalnog rezervata šumske vegetacije “bablji zub-Ponikve” na Medvednici.

VUKELIĆ, J., RAUŠ, Đ. (1998): Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski fakultet Zagreb, 1-309. Zagreb