Istraživanje i monitoring

Na temelju Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019) područje POVS HR2000583 Medvednica obuhvaća 22 ciljne vrste i 8 ciljnih stanišnih tipova sa dodatka I i II Direktive 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta.

Dostupnost podataka o zaštićenom području PPM i ekološke mreže HR2000583 Medvednica

Podaci su javni i dostupni svim korisnicima interneta kroz prostorni preglednik na mrežnim stranicama Bioportala za svako zaštićeno područje posebno iz tablice rezultata pretraživanja ili identifikacije slojeva zaštićenih područja.

http://www.bioportal.hr/gis/

Na osnovu postojećih i razrađenih Nacionalnih monitoring programa za ciljne vrste i ciljne stanišne tipove područja ekološke mreže POVSHR2000583 Medvednica, sljedeće monitoring protokole mogu koristiti znanstvenici-stručnjaci te djelatnici JU PPM koji su educirani za provođenje monitoringa.

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/pracenje-stanja-prirode/provedba-pracenja

Do sada je izrađeno 58 programa za ukupno 81 vrstu i stanišni tip. Cilj je do 2023. godine izraditi programe monitoringa za najmanje 400 vrsta i stanišnih tipova. Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode redovito ažurira te prati izradu novih nacionalnih monitoring protokola kao i pohađanje radionica namijenjenih edukaciji za njihovu provedbu.

Primarni cilj Javne ustanove je zaštita prirode. Proglašenje Medvednice parkom prirode dogodilo se još 1981. godine. Od tada je i zakonski njena vrijednost i važnost dobila na snazi.

Glavni razlog proglašenja su dobro očuvane prirodne šume. Da, i danas su šume Medvednice prirodne i dobro očuvane. O tome svjedoči čak 12 različitih šumskih zajednica. Dio šuma je još posebniji, jer je 1963. godine proglašeno 8 posebnih rezervata šumske vegetacije.

Život na Medvednici je bogat, od različitih biljnih do različitih životinjskih vrsta.

Prema znanstvenim podacima, na Medvednici je zabilježeno 1.205 biljnih vrsta  (Nikolić, T.; Kovačić, S.; 2008.). U Parku je zabilježena 91 strogo zaštićena vrsta. Jedna od strogo zaštićenih vrsta je i tisa (Taxus baccata), koja je na svojim prirodnim staništima diljem Europe vrlo rijetka i ugrožena, ona medvednička na  Krumpirištu, stara je preko 1.000 godina. Na Medvednici je dosad zabilježena 81 vrsta gljiva od kojih su mnoge rijetke i ugrožene.

U životinjskom svijetu među sisavcima posebno su zanimljivi šišmiši kojih u Parku živi 25 vrsta, od koji su 8 Natura 2000 vrste i jedna nacionalno važna. Mnoge ptice Medvednice žive u bogatim gustim šumama, ali i uz potoke. Važan je vodenkos (Cinclus cinclus) koji gotovo nikada ne napušta svoj potok i njegovu okolicu.

Medvednica skriva još puno toga zanimljivoga. Cilj Ustanove je istražiti i prezentirati javnosti djelić toga prirodnog i kulturnog važnog područja Parka.

Kako bi barem malo saznala o važnosti Medvednice, Javna ustanova „Park prirode Medvednica“ je do 2019. godine ugovorila i provela ukupno 110 istraživanja i monitoringa prirodnih i kulturnih vrijednosti područja Parka prirode Medvednica. Svi rezultati istraživanja i monitoringa su u bazi podataka Javne ustanove u tekstualnim i tabličnim oblicima i sa prikupljenom fotodokumentacijom.

Prikupljena istraživanja i monitoring vezana su uz sljedeće:

 • Šume i šumska staništa
 • Oštećenost šumskih ekosustava
 • Vaskularna flora
 • Danji leptiri
 • Ptice Medvednice
 • Vodenkosi i pastirice
 • Speleološki objekti
 • Stanje špilje Veternice
 • Vodozemci i gmazovi
 • Razne vrste beskralješnjaka, poput kornjaša
 • Gljive
 • Elementi u tragovima u tlu
 • Tipovi tala
 • Ribe, potočna mrena
 • Potočni rak
 • Travnjaci
 • Šumski šišmiši
 • Krpelji
 • Analiza snijega i vode
 • Invazivne vrste
 • Crna žuna
 • Arheološka istraživanja špilje Veternica