Natura 2000

PRIRODNI „AMBASADORI“ MEDVEDNICE

Prirodni svijet ne poznaje ljudske, umjetno stvorene granice. Biljke se rasprostranjuju, a životinje migriraju s lakoćom prelazeći te granice, pa ih u cilju zaštite prirodnog svijeta moraju prelaziti i ljudi. Europska unija osmislila je način zaštite svog biljnog i životinjskog svijeta kroz mrežu Natura 2000 koja obuhvaća područja važna za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova diljem kontinenta. Područja dosad uključena u mrežu Natura 2000 zauzimaju gotovo 20% teritorija EU, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu! Natura područja se temelje na dvije važne europske direktive – Direktivi o pticama i Direktivi o staništima, koje su temeljni propisi zaštite prirode Europske unije. U dodacima tih direktiva popisani su stanišni tipovi te biljne i životinjske vrste koje nazivamo Natura vrstama. One su svojevrsni prirodni „ambasadori“, čija prisutnost, brojnost i očuvanost na nekom području kvalificiraju to područje kao kandidata za uključivanje u mrežu Natura 2000.

Više informacija o Ekološkoj Natura 2000 mreži možete pronaći na www.bioportal.hr

Vrste i staništa HR2000583 Medvednica prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019)

 

Redni broj

Hrvatski naziv vrste

Znanstveni naziv vrste

1

močvarna riđa

Euphydryas aurinia

2

kiseličin vatreni plavac

Lycaena dispar

3

jelenak

Lucanus cervus

4

alpinska strizibuba

Rosalia alpina*

5

velika četveropjega cvilidreta

Morimus funereus

6

hrastova strizibuba

Cerambyx cerdo

7

potočni rak

Austropotamobius torentium*

8

žuti mukač

Bombina variegata

9

veliki vodenjak

Triturus carnifex

10

mali potkovnjak

Rhinolophus hipposideros

11

veliki potkovnjak

Rhinolophus ferumequinum

12

južni potkovnjak

Rhinolophus euryale

13

širokouhi mračnjak

Barbastella barbastellus

14

dugokrili pršnjak

Miniopterus schreibersii

15

velikouhi šišmiš

Myotis bechsteinii

16

riđi šišmiš

Myotis emarginatus

17

veliki šišmiš

Myotis myotis

18

Grundov šumski bijelac

Leptidea morsei

19

gorski potočar

Cordulegaster heros

20

potočna mrena

Barbus balcanicus

21

mirišljivi samotar

Osmoderma eremita*

22

jadranska kozonoška

Himantoglossum adriaticum

Redni broj

Hrvatski naziv staništa

Šifra stanišnog tipa

1

Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)

6430

2

Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)

91L0

3

Šume pitomog kestena (Castanea sativa)

9260

4

Bukove šume Luzulo-Fagetum

9110

5

Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)

91K0

6

Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion

9180*

7

Špilje i jame zatvorene za javnost

8310

8

Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom

8210

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Važne informacije

LJETNO RADNO VRIJEME RUDNIKA ZRINSKI I ŠPILJE VETERNICE

 

1. ŠPILJA VETERNICA

Špilja Veternica otvorena je subotomnedjeljom i blagdanom od 10:00 do 16:00 sati. Ulazi su svaki puni sat uz stručno vođenje. U tjednu su posjeti mogući za grupe uz prethodnu najavu i dogovor s Javnom ustnovom Park prirode Medvednica.

 

2. RUDNIK ZRINSKI 

Rudnik Zrinski otvoren je subotomnedjeljom i blagdanom od 10:00 do 16:00 sati. Ulazi su svakih 30 minuta uz stručno vođenje. U tjednu su posjeti mogući za grupe uz prethodnu najavu i dogovor s Javnom ustnovom Park prirode Medvednica.

 

 

Ulaznica za sve atrakcije se naplaćuje; cjenik je na web stranici: https://www.pp-medvednica.hr/o-nama/cjenik